mm_logo2.jpg

በስመ አብ ወወልድ ወንፈስ ቅዱስ ኣኃዱ ኣምላክ ኣሜን!

ናይ ሰብ ኩኪስ(ብሽኮቲ) ዝበልዐት ጓል

 

“ልቢ ሂቦም የንብቡ፡ ርእስና እንርእየሉ ኣገራሚ ታሪኽ እዩ።”

ሓንቲ  መንእሰይ ጓል እያ፡ ንጉዕዞ ኣብ መዐርፎ ነፈርቲ ተቀሚጣ ኣላ።እትሳፈረላ ነፈሪት ከም እትድንጒ ኣብዝፈለጠትሉ ወቅቲ ኣብ መዐርፎ ነፈርቲ ዘለዉ ደዃኹን ከጸብያ ዝኽእል ኩኪስን መጽሓፍን ክትገዝእ ብምኻድ ገዝአት። ናብ ኣገድስቲ ሰባት ጥራይ  ዝቅመጥዎ ስፍራ ብምኻድ ንንባብ ዝጥዕማ መደገፊ ዘለዎ ወንበር ተደላዲላ ኮፍ ብምባል ክተንብብ ጀመረት።  

ኣብጸግዓ ሓደ ሰብ መጽሓፍ የንብብ ኣሎ። ኣብ ሞንጎ ክልተ መደግፊ ወንበር ናይዞም ሰባት ድማ ኩኪስ ተቀሚጡ ኣሎ። ኣብ ሞንጎ ንባባ መዘናጊዒ ዝኾና። ኣብ ከምዚ ኩነት ካብ ኩኪሳ ሓንቲ ኣልዒላ ኣብዝበለዐትሉ ኣብ ጎና ተጸጊዑ ዘሎ ሰብ ድማ ካብ ኩኪሳ ኣልዓለ፡ ገሪሙዋ! ከየፍቀዳ ብምውሳዱ ተደነቀት። ደጊማ ሓንቲ ክትወስድ ከላ ንሱ ድማ ደጊሙ ሓንቲ ወሰደ፡ ሕጂእሞ ካብ መጠን ንላዕሊ ሓረቀት። ድፈረቱ ኣቃጸላ። በዚ ከየብቅዐ ክሳዕ መጨረሽታ ቀጸለ።

 ተቃጸለት!ግና ንዒቃ ገደፈቶ። ኣብ ከባቢአ ዘለዎ ሰባት ኣተኩሮ ክትስሕብ ኣይደለይትን። በዚ ጥራይ ኣይኮነን ብኩኪስ ምክንያት ባእሲ፡ ረብሻ ክትፈጥር ኣይደለይትን። እብኣር ኣብከምዚ እናሃለወት  ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ኩኪስ ተረፈት። “እዚ ዝተረግመ ሰብ እንታይ ኮን ክገብር እዩ” እናበለት ሓሲባ ብጎቦ ዓይና ክትጥምቶ ጀመረት። ካብኡ እቲ ሰብኣይ ነታ ኩኪስ ኣብ ክልተ መቂሉ እታ ፍርቃ ወሰዳ። ንድፍረቱ ቦታ ስኣነትሉ። ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ስርዓት ዘይብሉ ከምዝኾነ ደሚድመቶ።

ስዓቱ ኣኺሉ ነፋሪትታ ኣብዝተሰፋረትሉ መነጸራ ካብ ቦርስኣ ንምውጻእ ቦርስኣ ኣብዝኸፈተትሉ ኣዒንታ ዝርኣይኦ ምእማን ተሰእነን። ዘይተከፍተ ዝተዓሸገ ኩኪሳ ኣብ ቦርስኣ ውሽጢ ተቀሚጡ ኣሎ።  ለካስ ኩኪሳ ኣብ ቦርስኣ ኣቀሚጣ ናይ ሰብ ኩኪስ እያ ትበልዕ ዝነበረት። ልዕሊ ኩሉ ዘጥዓሳ እቲ ሰብኣይ ክሳዕ መጨረሽታ ዘካፍላ ዝነበረ ከይተቆጥዐ ከየማረረ ብደስታ ምዃኑ እዩ። ናይ ባዕሉ ኩኪስ እናበልዐት ብእኡ ክትቁጣዕ ምጽንሓ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣሕፈራ። ሕጂ ይቅረታ ንምሕታት እኳ ግዜ ሓሊፉ። ንሱ ብኻልእ ነፋሪት ናብ ሃገሩ ኣቅኒዑ። ንዕኡ ንምርካብ ሓንቲ ተወሳኺ ዕድል የብላን። ብዙሑ ተመነየት፡ ንምምስጋን፡ ይቅረታ ንምሕታት፡ ጉዳዪ ንምብራህ።ግና ኩሉ ኣብኣ ተረፉ ሓለፈ።

 ኣርባዕተ ዘይጽገኑ ሓሰበት፡ 

  1. እምኒ ምስ ተደርንበየ
  2. ቃላት ምስተዛረብናዮም
  3. ዕድላት ምስ ኣምለጡና
  4. ግዜ ምስ ሓለፈ

ቅድሚ ምዝራብና፡ ምፍጻምና መጀመርታ ርእስና ንመርምር። ሎሚ ክነመስግኖም ዋጋ ክንከፍሎም ክነኽብሮም ዝግብኣና ፈተውትና፡ ወለድና፡ ሰብ ቃልኪዳንና ግዜኡ ከይሓለፈ ነመስግኖም። ግዜ ምስሓለፈ ዕድል የብላን፡ ዋጋ እውን የብሉን። ናይ ገንዘብ ሸርፊ ዋጋ ዝህልዎ ኣብግዚኡ ብሎምዓንቲ ዝተተምየኖ ዋጋ ጥራይ እዩ።  ብናይ ትማሊ ሸርፊ ዋጋ ሎሚ ክነሽርፍ ኣይንኽእልን። ዋጋ ክዋሃቦም ዝግብኦም ኣብ ግዚኡ ዋጋ ምስ እንህቦም ደስ የብል። እንተ ደኣ ሓሊፉ ግና ኩሉ ከምዝነበሮ ኣይቅጽልን እዩሞ ደስ ኣይብልን።  በዚ ምኽንያት ደይኮነን ብሕጊ ዓለም “ዝደንጎየ ፍርዲ ከምዝተነፍገ ይቁጸር” ዝብሃል።

ይትባረክ እግዚኣብሔር ኣምላከ ኣበዊነ