mm_logo.jpg

ዓወት ንምርካብ ዚጽለ ጸሎት

1(፩)፤ እግዚኣብሔር ብመዓልቲ ጸበባ ይስማዕካ፣ ኣምላክ ያዕቆብ ልዕል የብልካ።

2(፪)፤ ካብ መቕደሱ ረዲኤት ይስደደልካ፣ ካብ እምባ ጽዮን ከኣ ይደግፍካ።

3(፫)፤ ንመባእካ ዘበለ ይዘክሮ፣ ንመስዋእቲኻ ድማ ይቀበሎ። 

4(፬)፤ ነቲ ልብኻ ዚምነዮ ይሃብካ፣ ነቲ እትህቅኖ ዘበለ ኻኣ  ይፈጽመልካ።

5(፭)፤ ሽዑ እግዚኣብሔር  ዓወት ስለ ዝሃበካ  ዕልል ክንብል ኢና፣ ሰንደቕ ዕላማውን ብስም ኣምላክና ኸነልዕሎ ኢና። ንዂሉ ልማኖኻ እግዚኣብሔር ይፈጽሞ።

6(፮)፤  እግዚኣብሔር ነቲ  ዚሓረዮ ንጉስ ከም ዜድኅኖ ሕጂ ፈለጥኩ፣  ካብ ቅድስቲ ሰማዩ ይምልሰሉ ፣ብሓይሉ ኸኣ  ዓበይቲ ዓወታት ይህቦ። 

7(፯)፤ ገሊኣቶም ብሰረገላታት ገሊኣቶምውን በፍራስ ይእመኑ፣ ንሳቶም ሰንከልከል ኢሎም ይወድቁ ንሕና ግና ኣብ ሓይሊ እግዚኣብሔር ኣምላክ ንእመን።

8(፰)፤ ንሳቶም ሰንከልከል ኢሎም   ይወድቁ፣ ንሕና ግና ደልዲልና ንቐውም።

9(፱)፤ ኦ  እግዚኣብሔር፣ ንንጉሥ ዓወት ሃቦ፣ በታ እንጠርዓላ መዓልቲ  ድማ ስምዓና።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠