mm_logo.jpg

ዓወት ሚስ ረኸብካ ዚቀርብ ምስጋና 

1(፩)፤ ኦ እግዚኣብሔር፣ ንጉስ በቲ ዝሃብካዮ ሓይሊ  ይሕጐስ፣ በቲ ዝሃብካዮ ዓወታትዉን ኣዝዩ ደስ ይብሎ።

2(፪)፤ ትምኒት ልቡ ሂብካዮ፣ 

3(፫)፤ ዝለመነካዉን ኣይከላእካዮን። በዓቢይ በረኸት ተቐበልካዮ፣ ብጽሩይ ወርቂ ዝተገብረ ዘዉዲ ኣብ ርእሱ ደፋእካሉ።

4(፬)፤ ሕይወት ለመነካ፣ ንስኻ ኸኣ ነዊሕን  ንሓዋሩ ዚጸንሕን ዕድመ ሃብካዮ።

5(፭)፤ ብሳላ ምድሓንካ ኽብሩ ዓብዪ እዩ፣ ዕቤትን ሞገስን ወሰኽካሉ።

6(፮)፤ ንዘለዓለም ባረኽካዮ፣ ንስኻ ምስኡ ስለ ዝኾንካ ድማ ኣዝዩ  ይሕጎስ።

7(፯)፤ እቲ ንጉስ በቲ ኹሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ይእመን፣  እቲ ልዑል ዘላዓለማዊ ምሕረት ስለ ዝገበረሉ ድማ  ኣይኪናወጽን እዩ።

8(፰)፤ እቲ ንጉስ ንኹሎም ጸላእቱ ኺማርኾም እዩ። ነቶም ዚቃወምዎ ኹሎም ካኣ ኪሕዞም እዩ። 

9(፱)፤ ምስ መጸ ኸም ርሱን እቶን ኪበልዖም እዩ። እግዚኣብሔር ብቚጥዓኡ ኺውሕጦም፣ ሓዊ ድማ ኺበልዖም እዩ።

10(፲)፤ እቲ ንጉስ ንወለዶኦም  ካብ ምድሪ፣ ንዘርኦም ካብ ማእከል ደቂ ሰብ ከተጥፍእ  እዩ።

11(፲፩)፤ ኣብ ልዕሊ እቲ ንጉሥ ክፍኣት ሓለኑ፣  እከይዉን መኸሩ።ግናኸ ኣይኪሰልጦምን እዩ።

12(፲፪)፤ ንሱ ፍላጻታት ኣብ ቅድሚ ገጾም ኪዉርዉረሎም እዩ። ዝባኖም  ሂቦም ከኣ ኺሃድሙ እዮም። 

13(፲፫)፤ ኦ እግዚኣብሔር፣ በቲ ዓቢይ ሓይልኻ ነመስግነካ ኣሎና፣  ንሥልጣንካ ኽንዝምርን ክንውድስን ኢና።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠