mm_logo.jpg

መሪር ብኽያትን መዝሙር ምስጋናን 

1(፩)፤ ኣምላከይ፣ ኣምላከይ፣ ስለምንታይ ሐደግካኒ፧ ከተድኅነኒ ኢለ ኣምሪረ እበኪ ኣሎኹ።ስለምንታይ ካባይ እትርሕቕ፥

2(፳፤ ኦ ኣምላከይ፣ ብመዓልቲ ናባኻ እጠርዕ፣ ንስኻ ግና ኣይትመልሰለይን፣ ብለይቲውን እጽዉዕ፡ ዕረፍቲ ግና የብለይን።

3(፫)፤ ንስኻ እቲ ሕዝቢ  እስራኤል ዜመስግንዎ ኣብ ዝፋን ዝተቀመጥካ ቅዱስ ኢኻ።

4(፬)፤ ኣቦታትና ኣባኻ ተወከሉ፣ እወ፣ ንሳቶም ኣባኻ ተወከሉ፣ ንስኻዉን ኣናገፍካዮም።

5(፭)፤ ኣባኻ ኣእወዩ እሞ ኻብ ድንገት ደሐኑ፣ ኣባኻ ተወከሉ እሞ ኣይሓፈሩን።

6(፮)፤ ኣነ ሓሰኻን እምበ  ሰብ ኣይኮንኩን፣ ብሰብ ዝተናዓቅኩን ኩሉ ሰብ ዜላግጸለይን እየ። 

7-8(፯-፰)፤ ዚርእዩኒ ዘበሉ የባጭዉለይ፣ ኣብ እግዚኣብሔር ተዓቖብካ ኢኻ እሞ እስከ የናግፍካ፣ ብሂጉካ እዩ እሞ፣ ንሱ የድሕንካ፣ እናበለ ርእሶም እናነቕነቑ ኸናፍሮም ይርምጥጡለይ ኣለዉ።

9(፱)፤ ግናኸ ካብ ማሕጸን ወላዲተይ ብደሓን ክዉለድ ዝገበርካኒ፣ ሕጻን ከለኹ ኸኣ ዝሓሎኻኒ  ንስኻ ኢኻ።

10(፲)፤ ካብ ዝዉለድ ጀሚረ ኣባኻ ታዓቀብኩ፣ ካብ ማህጸን ኣደይ ጀሚርካ ካኣ ንስኻ ኣምላኸይ ኮንካ።

11(፲፩)፤ ጭንቂ ቐሪቡ ኣሎ፣ ዚሕግዘኒውን የልቦን፣ ስለዚ ኻባይ ኣይትርሓቅ።

12(፲፳፤ ብዙሓት ጸላእቲ ከም ኣረውሕ ከቢቦምኒ ኣለዉ፣ ብርቱዓት ኣረውሕ ምድሪ ባሳን ኣማእኪሎምኒ ኣለዉ።

13(፲፫)፤ ከምቲ ዚዝርፍን ዚጓዝምን ኣንበሳ ክዉሕጡኒ ደልዮም ኣፎም  ይኸፍቱለይ ኣለዉ።

14(፲፬)፤ ሓይለይ ከም ማይ ፈሰሰ፣ ብዘሎ ኣዕጽምተይ ተፈላለየ፣ ልበይ ከም ስምዒ ኣብ ማእከል ኣምዑትውይ መኸከ።

15(፲፭)፣ ጎረሮይ ከም ገልዒ ነቀጸ፥ ልሳነይ ኣብ ትንሓገይ ጠበቀ፥ ከም ሙዉት ኣብ መሬት ደርበኻኒ።

16(፲፮)፤ ጸላእቲ ከም ኣኽላባት ከበቡኒኒ፣ገበርቲ እከይ ተኣኪቦም ኣማእከሉኒ፣ ኣእዳወይን ኣእጋረይን ኸኣ ሸንከሩኒ።

17(፲፯)፤ ንዅሉ ኣዕጽምተይ ክቘጽሮ እኽእል እየ፣ ጸላእተይ ይጥምቱንን  ይዕዘቡንን ኣለዉ።

18(፲፰)፤ ንኽዳውንተይ ይማቐልዎ፣ ንቐምሸይውን ዕጫ የውድቑሉ ኣለዉ ።

19(፲፱)፤ ጐይታየ፣ ንስኻ ግና ካባይ ኣይትርሓቕ፣ ንስኻ ሓይለይ ኢኻ፣ ንምርዳኤይ ቀልጥፍ።

20(፳)፤ ካብ ሴይፊ ኣድኅነኒ፣ ንነፍሰይ ካኣ  ካብዞም ኣኽላባት እዚኣቶም ኣናግፋ።

21(፳፩)፤ ካብ ኣፍ እዞም ኣንበሳ ኣድኅነኒ፣ ካብ ቀርኒ ጐባይ ኣድሕነኒ።

22(፳፪)፤ ብዛዕባ ዕቤትካ ነሕዋተይ ከዘንትወሎም እየ፣ ኣብ ማእከል ማሕበር ከመስግነካ እየ።

23(፳፫)፤ "ኣቱም ንእግዚኣብሔር እተገልግሉ፣ ኣመስግንዎ። ኣቱም ዘርኢ ያእቆብ ዘበልኩም ኣኽብርዎ፣ ሕዝቢ  እስራኤል ኵሉኹምውን ኣምልኽዎ።

24(፳፬)፤ ንጥቁዓት ኣይንዕቆምን እዩ፥ ንጸበባኦምዉን ኣይርሶዖን እዩ። ናብኡ ምስ ኣእወዩ  ይሰምዖም። ንገጹ ኻብኣቶም ኣይኽዉሎን እዩ።"

25(፳፭)፤ በቲ ዚገበርካዮ ሰናይ ነገር ኣብ  ማእከል እቲ ኣብ ዓብዪ ኣኼባ ከመስግነካ  እዩ። ኣብ ቅድሚ እቶም ዜምሉኹኻ መብጽዓይ ክፍጽም እየ።

26(፳፮)፤ ድኻታት  በሊዖም ኪጸግቡ እዮም፥ እቶም  ንእግዚኣብሔር ዚደልይዎ ኺውድስዎ እዮም፣ ልቦም ንዘለአለም ይተሓጎስ።

27(፳፯)፤ ዅሎም ሕዝብታት ንእግዚኣብሄር ኪዝክርዎን ናብኡ ክምለሱን እዮም፥ ብዘለዉ ነገድ ኣህዛብውን ኣብ ቅድሚኡ ኺሰግዱ እዮም።

28 (፳፰)፤  እግዚኣብሄር ንጉስ እዩ፥ ንኹሎም  ኣህዛብዉን ይገዝኦም።

29(፳፱)፤ ኩሎም ሃብታማት ምድሪ ባዓል ኪገብሩን ኪሰግድሉን እዮም።ሞት ዘይተርፎ ኩሉ ኪሰግደሉ እዩ። 

30(፴)፤ ዚመጽእ ወለዶ ንእግዚኣብሔር ኪግዘኦ እዩ፥ ሰባት ድማ ነቲ ዚመጽእ ወለዶ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኬዘንትውሉ እዮም።

31(፴፩)፤ ነቶም ገና ዘይተወልዱ ህዝቢዉን "እግዚኣብሔር ንሕዝቡ ኣድኃኖ" እናተባህለ ኺንገሮም እዩ።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠