mm_logo3.jpg

ሕያዋይ ጋሳ

1(፩) እግዚኣብሔር ጓሳይየይ እዩ፣ ዚጐድለኒ የብለይን።

2(፪) ኣብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ፣ ናብ ዝዐርፈሉ ማይ ይመርሓኒ።

3(፫) ንሱ ሓድሽ ኃይሊ ይህበኒ፣ ከምቲ ዘተስፈወኒ፥ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ።

4(፬) ግብ ዝበለ ጸልማት ብዘለዎ ርባ እኳ ኣንተ ኸድኩ፥ እግዚኣብሔር ምሳይ ኢኻ እሞ ኽፉእ ኣይፈርህን እየ፥ በትርኻን ምርኵስካን ይሕልዋኒ እየን። 

5(፭) ንስኻ ኣብ ቅድሚ ጸላእተይ መአዲ ትሠርዓለይ፣ ከም ክቡር ጋሻ ንርእሰይ ብዘይቲ ቀባእኻዮ። ጽውኤይ ይጅርብብ ኣሎ።

6(፮) ፍቅርኻን ምሕረትካን  ብዅሉ ዕድመይ ምሳይ ከም ዝኾና ኣፈልጥ እየ። ኣብ ቤትካ  ኸኣ ንዘለአለም ክነብር እየ።

  ፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠