mm_logo.jpg

ዓብይ ንጉሥ

1(፩) ምድርን ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ኩሎምን ናይ እግዚኣብሔር እዮም። ዓለምን ኣብ ዉሽጣ ዘለዉ ኹሎምን ድማ ናቱ እዮም።

2(፪) እግዚኣብሔር ንምድሪ ኣብ ባሕሪ ሠረታ፣ ኣብ ማያት ካኣ  ኣጽኒዑ ሓነጻ። 

3(፫)  ናብ እምባ  እግዚኣብሔር ዚድይብ መን እዩ፧ ኣብቲ ቕዱስ ቦታኡ ዚቐውምከ መን እዩ፧

4(፬)  እቲ ንጹሕ ዝግብሩን ንጹሕ ዝልቡን፣ እቲ ንጣኦት ዘየምልኽ፥ እቲ ብሓሶት ዘይምሕል ሰብ እዩ።

5(፭) ነዚ ኸምዚ ዝበለ ሰብ እግዚኣብሄር ይባርኾ፥ እቲ መድኃኒኡ ዝኾነ ኣምላኽዉን የጽድቖ።

6(፮) እቶም ናብ ኣግዚኣብሔር ዚመጹን ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ያዕቆብ ዚቀርቡን ወለዶ እዚኣቶም እዮም። 

7(፯)  እቲ ዓብይ ንጉሥ ካኣቱ እዩ እሞ ኣቱም  ደጌታት ጋህ በሉ፣ ኣቱም ናይ ጥንቲ ደጌታት ተኸፈቱ። 

8(፰) እዚ ዓቢይ ንጉሥ እዚ መን እዩ፧ ንሱ እቲ ብርቱዕን ኃያልን እግዚኣብሔር፣ እቲ ኣብ ውግእ ዝስዕር እግዚኣብሄር እዩ።

9(፱) እቲ ዓቢይ ንጉሥ ካኣቱ እዩ እሞ፥  ኣቱም ደጌታት ጋህ በሉ፣ ኣቱም ናይ ጥንቲ  ደጌታት ተኸፈቱ።

10(፲)  እዚ ዓቢይ ንጉሥ እዚ መን እዩ፧ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት፣ እቲ  ዓቢይ ንጉሥ  እዩ።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠