mm_logo3.jpg

እግዚኣብሔር ኪመርሓካን ክሕልወካን ዚግበር ጸሎት

1(፩) ኦ  እግዚኣብሔር፣ ጸሎተይ ናባኻ ኣዕርግ ኣለኹ።

2(፪) ኦ ኣምላኸይ፣ ኣባኻ ተወኪለ እኔኹ። ከይሳዓር እሞ ኸይኃፍር ኣድኅነኒ።  ጸላእተይ ኣባይ ኪዕወቱ ኣይትኅደጎም።

3(፫) እቶም ኣባኻ ዚእመኑ ኣይኃፍሩን እዮም፥ እቶም ቐልጢፎም ዚጠልሙኻ ግና ኪኃፍሩ እዮም።

4(፬) ኦ እግዚኣብሔር፣ ጎደናታትካ ኣፍልጠኒ፣ መገድታትካ ምሀረኒ።

5(፭) ንስኻ ኣምላኽ ምድኃነይ ኢኻ እሞ፣ ከም ትእዛዝካ ኽነብር መሃረኒ። ኵሉ መዓልቲ ትጽቢተይ ካባኻ እዩ።

6(፮) ኦ  እግዚኣብሔር፣ ነቲ  ካብ ዘለዓለም ዝገለጽካዮ ምሕረይካን ፍቅርኻን ዘክር።

7(፯) ኦ እግዚኣብሔር፣ ነቲ  ብንእስነተይ ዝገበርክዎ ኃጢኣተይን ኣበሳይን ኣይትዘክሮ፣ ከም ለውሃትካ፣ ምእንቲ ፍቅርኻ  ኢልካ ዘክረኒ።

8(፰) እግዚኣብሔር ሠናይን ቅኑዕን እዩ ኣሞ፣  ንኃጥኣን መገዱ ኺምህሮም እዩ።

9(፱) ንሱ  ንትሑታት ብቁኑዕ መገዲ ይመርሖም፥ ፍቃዱ ኻኣ ይምህሮም።

10(፲) እግዚኣብሔር ነቶም ኪዳኑ ዚሕልውን ከም ትእዛዛቱ ዚነብሩን ብሓቅን ብፍቅርን ይመርሖም።

11(፲፩) ኦ እግዚኣብሔር፣ በደለይ ዓብዪ እዩ እሞ፣ ምእንቲ  ስምካ ኢልካ ይቕረ በለለይ።

12(፲፪) እግዚኣብሔር ነቲ ንእኡ ዚፈርህ ሰብ፥ በታ ንሱ ዚኃረያ መገዲ ኺኸይድ ይመርሖ  እዩ።

13(፲፫) ንሱ ሃብታም ኮይኑ  ይነብር፣ ዘርኡውን ንምድሪ ኺወርሳ እዩ።

14(፲፬) እግዚኣብሔርሲ ነቶም ዚፈርህዎ ምሥጢሩ ይገልጸሎም፣  ኪዳኑዉን የፍልጦም።

15(፲፭) እግዚኣብሔር ኪረድኣኒ ኩሉ ግዜ ናብኡ እትስፎ፥ ንሱ ድማ ነእጋረይ ካብ መርበብ የዉጸአን።

16(፲፮) ኦ እግዚኣብሔር፥ ኣነ ብጽምዋ ዝተበላዕኹን ሽጉርን እየ እሞ፥ ናባይ ቊሊሕ በል፣ ደንግጸለይውን።

17(፲፯) ጭንቀት ልበይ ስለ ዝዓዘዘ፣ ካብ ጸበባይ ኣውጽኣኒ።

18(፲፰) ንመከራይን ጭንቀይን ርአዮ እሞ፣ ዅሉ ኃጢኣተይ ኅደገለይ።

19(፲፱) ጸላእተይ ክንደይ ከም ዝበዝኁ ረአ፣ ኣዝዮም ከም ዝጸልኡኒ ረአ።

20(፳) ንነፍሰይ ሐልዋ ኣድኅነኒውን፣ ኣባኻ እውከል ኣሎኹ እሞ፣ ከም ዝኃፍር ኣይትግበረኒ።

21(፳፩) ብኣኻ ተስፋ ገይረ ኣሎኹ እሞ፣ ንጽህናን ቅንዕናን ይሓልዋኒ።

22(፳፪) ኦ ኣምላኽ፣ ንእስራኤል ሕዝብኻ ኵሉ ጸበባኦም ኣናግፎም።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠