mm_logo3.jpg

ጸሎት ሕያዋይ ሰብ

1(፩) ኦ  እግዚኣብሔር፣ ብቅንዕና ስለ ዝነብርን ከይተጠራጠርኩ ካኣ ኣባኻ ስለ ዝተወከልኩን  ፍረደለይ ። 

2(፪) ኦ  እግዚኣብሔር፣ መርምረንን ተዐዘበንን፣ ንሓሳባተይን ንትምኒተይን መርምሮ።

3(፫) ምሕረትካ ምሳይ  እዩ እሞ፣ ብሓቅኻ ተመሪሐ እነብር ኣሎኹ።

4(፬) ምስ ሓሰውቲ ሰባት ኣይተቐመጥኩን፣ ምስ ኣምሰሉታትውን ኣይከድኩን።

5(፭) ምስ እኩያት ሰባት ዕርክነት እጸልእ፣ ምስ ክፉኣት ሰባትዉን ኣይቅመጥን እየ።

6(፮) ኦ እግዚኣብሔር ንጹሕ ስለ ዝኾንኩ፥ ኣእዳወይ ኣሓጽብ ኣለኹ። ኣብ መሠዊዒኻ እዘዉር ኣለኹ።

7(፯) መዝሙር ምስጋና እዝምር፥ ንብዘሎ ተግባራትካዉን አዘንቱ ኣለኹ።

8(፰) ኦ  እግዚኣብሔር፣ ነቲ ንስኻ  እትኃድረሉ ቤት፥ ነቲ ኽብርኻ ዝነብረሉ ቦታ አፍቅሮ እየ።

9(፱) ንኣይ ሚስቶም ኃጣኣን ኣይትቕተለኒ፥ ምስቶም ቀተልቲ ሰብ ካኣ ኣይተጥፋኣኒ

10(፲) ንሳቶም ኩሉ ግዜ ክፉእ ዝገብሩ፥ ኩሉ ሳዕ ድማ መማለዲ ዝቅበሉ እዮም።

11(፲፩) ኣነ ግና  ብቅንዕና እየ ዝነብር እሞ ኣድኅነኒን ምሓረንን።

12(፲፪)  ኣብ ጽኑዕ ረጊጸ ኣለኹ እሞ ፣ ኣብ  ዓቢይ ጉባኤ  ንእግዚኣብሔር ከመስግኖ እየ።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠