mm_logo2.jpg

ጸሎት ምስጋና 

1(፩) እግዚኣብሔር ብርሃነይን ምድኃነይን እዩ፣ ካብ መን ደኣ እየ ዝፈርህ፧ እግዚኣብሔር ኃይሊ ህይወተይ እዩ፣ ካብ መንከ እየ ዝስምብድ፧

2(፪) ገበርቲ እከይ  ኪውሕጡኒ  ኃደጋ ምስ ወደቑኒ፣ ወደረኛታተይን ጸላእተይን ባዕላቶም ሰንከልከል በሉ  እሞ ወደቑ።

3(፫) ሠራዊት እኳ እንተ ዚኸቡኒ ኣነ  ኣይፈርህን እዩ፣ ጸላእተይ ኪቃወሙኒ ኢሎም እንተ ዚላዓሉዉን ኣብ ኣምላኽ እምነት ኣሎኒ።

4(፬) ንእግዚኣብሔር ሓንቲ ነገር እልምኖ ኣለኹ፥ ጽባቀ እግዚኣብሔር ንምርኣይ ፥ ኣብ መቅደሱዉን ክደልዮ ምሉእ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ክነብር እልምኖ ኣለኹ።

5(፭) ንሱ ብመዓልቲ ጸበባ ኣብ ዳሱ ኺኃብኣኒ፣ ኣብ ውሻጠ ድንኳኑ ኪኽውለኒ፣ ኣብ ጽኑዕ ከውሒ ልዕል ኬብለኒ እዩ ።

6(፮) ሽዑ ኣብ ልዕሊ እቶም ከቢቦምኒ ዘለዉ ጸላእተይ ኽዕወት እየ፥ ኣብ ድንኳኑዉን መሥዋእቲ ብእልልታ ኸቕርብ ንእግዚኣብሔር ክዝምረሉን ክዉድሶን እየ።

7(፯) ኦ እግዚኣብሔር፣ ኣባኻ እምህለል ከሎኹ ስምዓኒ፣ ምሓረኒ እሞ ምለሰለይ።

8(፰)  " ንዓ ኣምልኸኒ" ምስ በልካኒ፥ "እኔኹ፥  ኦ  ጎይታይ" በልኩ።

9(፱) ገጽካ ኣይትኅብኣለይ፣ ንኣይ ንባርያኻ ተቚጢዕካ ኣይትደርብየኒ፣ ንስኻ ረዳእየይ ኢኻ እሞ፣ ኦ ኣምላኽ ድኅንነተይ፣ ኣይትጠንጥነኒ፣ ኣይትኅደገኒ።

10(፲) ኣቦይን ኣደይን  እኳ እንተ ጠንጠኑኒ፣ ንስካ ኦ እግዚኣብሔርሲ ትእርንበኒ ኢኻ።

11(፲፩) ኦ  እግዚኣብሔር፣ መገድኻ ምሀረኒ፣ ጸላእተይ ብዙኃት ስለ ዝኾኑ  በታ ቕንዕቲ መገድኻ ምርሓኒ።

12(፲፪) ጸላእተይ ብሓሶትን ብምፍርራህን  ተላዒሎምኒ  ኣለዉ እሞ፣ ኣብ ኢድ ጸላእተይ ኣኅሊፍካ ኣይታሃበኒ።

13(፲፫) ኣነ ንለውሃት እግዚኣብሔር ኣብዚ ምድሪ እዚ ብሕይወት ከለኹ ከም ዝርእዮ እኣምን እየ።

14(፲፬) ብእግዚኣብሄር ተሰፎ፣ በርትዕ፣ ልብኻ ቀጥ ይበል፣ ኣጆኻ፣ እወ፣ ብእግዚኣብሔር ተስፋ ግበር።