mm_logo2.jpg

ልማኖን ምስጋናን

1(፩) ኦ እግዚኣብሔር፣ ከዉሐይ ናባኻ ኤእዊ ኣሎኹ እሞ ኣዉያተይ ስማዕ ምስቶም ኣብ መቃብር ዚወርዱ ኸይጽምበርሲ መልሰለይ።

2(፪) ነእዳወይ ናብ ቅድስተ ቕዱሳን ኣልዒለ፣ ናባኻ ኽምህለል ከሎኹ ስምዓኒ።

3(፫) ምስ ሓጣኣንን  ምስቶም ኣብ ልቦም ክፍኣት ከለዎምሲ፣ ምስ ብጾቶም ሰላም ዚዛረቡ ገበርቲ እከይን ኣይትኮንነኒ።

4(፬) ከም ግብሮምን ከም ክፍኣት ሥራሖምን ቅጽዓዮም፣ ከም ተግባር ኣእዳዎም ምለሰሎም፣ ከምቲ ዚግብኦም ፍደዮም።

5(፭) ንሳቶም ንግብርታት እግዚኣብሔርን ንተግባር ኣእዳዉን ኣየቅለብሉን  እዮም፣ ንሱ ኬፍርሶም እዩ፥ ኣይኪሀንጾምን ድማ እዩ።

6(፮) እግዚኣብሔር ንድምጺ ጸሎተይ ሰሚዕዎ እዩ እሞ፣ ስብሓት ይዅኖ።

7(፯) እግዚኣብሔርሲ ኃይለይን ዋልታይን እዩ፣ ኣነ ኣብኡ እዉከል ኣለኹ፥ ስለ ዝረዳኖ ኻኣ ብሓጎስ  ልበይ ይሰራሰር ኣሎ፣ ብመዝሙረይ ድማ ክውድሶ እየ።

8(፰) እግዚኣብሄር  ንሕዝቡ ኃይሎም እዩ፣ ነቲ ዝኃረዮ ንጉሥ ድማ ይከላከለሉን የድኅኖን።

9(፱) ኦ እግዚኣብሔር ንህዝብኻ ኣድኅኖም፥ ንርስትኻ ድማ ባርኮም፣ ጓስዮም፣ ንሓዋሩ ኸኣ ተኸናኸኖም።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠