mm_logo3.jpg

ድምጺ እግዚኣብሔር

1(፩) ኣቱም ኣብ ሰማይ ዘለኹም ሕያዋን ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ።ክቡርን  ኃያልን እዩ እሞ  ኣመስግንዎ።

2(፪) ስም ንእግዚኣብሔር ዓቢይ እዩ እሞ ከምቲ ዚግብኦ ኣመስግንዎ፥ ብግርማ ቅድስንኡ ሚስ ተገልጸ  ስገዱሉ።

3(፫) ድምፂ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ማያት ይስማዕ ኣሎ፣ ኣምላኽ ክብሪ የንጐድጕድ ኣሎ፣ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ብዙኅ ማያት የንጐድጉድ ኣሎ።

4(፬) ድምጺ እግዚኣብሄር ኃያል እዩ፣ ድምጺ እግዚኣብሄር ግርማ ዝመልኦ  እዩ።

5(፭) ድምጺ እግዚኣብሔር ንጽሕድታት ይሰብሮ፣ እግዚኣብሔር ንጽሕዲ ሊባኖስ ይሰባብሮ።

6(፮) ንእምባታት ሊባኖስ ከም ብተይ የሰራስሮም። ንእምባ ሄርሞን ድማ  ከም ጣዕዋ ጐባይ የዐንድሮ።

7(፯) ድምጺ እግዚኣብሔር ንበርቂ ማሕ ማሕ የብሎ።

8(፰) ድምጺ እግዚኣብሔር ንምድረ በዳ የንቀጥቅጦ፣ እግዚኣብሔር ንምድረ በዳ ቃዴስ የንቀጥቅጦ።

9(፱) ድምጺ እግዚኣብሔር ንድዋታት ሰሰው የብሎ፣ ንቑጽሊ  ዱር የርግፎ፣ ኩሎም ካኣ ኣብ መቕደሱ ዘለዉ ፣ "ኽብሪ ናኣምላኽ ይኹን ይብሉ።

10(፲) እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ማያት ይገዝእ፣ እግዚኣብሔርሲ ንዘለአለም ነጊሡ ይነብር።

11(፲፩) እግዚኣብሔር ንሕዝቡ ኃይሊ ይህቦም፣ እግዚኣብሔር ንሕዝቡ ብሰላም ይባርኾም። 

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠