mm_logo2.jpg

ጸሎት ምስጋና

1(፩) ኦ እግዚኣብሔር፣ ስለ ዘድኃንካንን ጸላእተይ ክዉሕጡኒ ስለ ዘይኃደካንን ኣመስግነካ  ኣሎኹ።

2(፪) ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ፣ ኣነ ናባኻ ኣእዌኹ፣ ንስኻውን ኣጥዔኻኒ።

3(፫) ኦ እግዚኣብሔር፣ ንነፍሰይ ካብ ሞት ኣድኃንካያ፣ ናብ መቃብር  ከይወርድሲ፣ ሓድሽ ሕይወት ሃብካኒ።

4(፬) ኣቱም ቅዱሳኑ፥ ንግዚኣብሔር ዘምሩሉ፥ እቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚኣብሄር  ዝገበሮ እናዘከርኩም ኣመስግኑ።

5(፭) ኵራኡ ንቕጽበት ዓይኒ እዩ፣ ጸጋኡ ግና ንምሉእ ዕድመ ይጸንሕ፣ ምሸት እኳ ብኽያት እንተ ኮነ፣ ንግሆ ግና እልልታ ይኸዉን።

6(፮) ኣነ  ብራህዋይ፣ ከቶ ኣይከንደልህጽን እየ፣ በልኩ።

7(፯) ንስካ ኦ እግዚኣብሔር፣ ንኣይ ሠናይ ኢኻ ዕርዲ ኼንካ ሓሎኻኒ፥ ገጽካ ሚስ ከወልካ ግና ሰምበድኩ።

8(፰) ኦ እግዚኣብሔር፣ ናባኻ አእዌኹ።  ኦ እግዚኣብሔር ከምዚ ዝስዕብ ኢለ ናባኻ ለመንኩ፥ 

9(፱) ኣነ እንተ ሞትኩ  ናብ መቃብር  እንተ ወረድኩስ፣ እንታይ ትረብሕ፧ ምዉታትዶ ክዉድሱኻ ይኽእሉ እዮም፥ ምሕረትካዶኸ ኼበሥሩ ይኽእሉ እዮም።

10(፲)  ኦ እግዚኣብሔር፣ ስማዕ እሞ ምሓረኒ፣ ኦ እግዚኣብሔር፣ ረዳእየይ ኩን።

11(፲፩) ስንኻ ኻኣ ንብክያተይ ናብ እልልታ ለወጥካለይ፥ ከለይ ፈታሕካ ደስታዉን ኣዕጠቅካኒ።

12(፲፪) ስለዚ ስቅ ኣይክብልን እየ፥ መዝሙር ምስጋና ክዝምረልካ እየ ፥ ኦ እግዚኣብሔር፥ ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ፥ ኣነ ኸኣ ንዘለዓለም ክዉድሰካ እየ።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠