mm_logo2.jpg

ኣብ እግዚኣብሔር ምዉካል

1(፩)፤ ኦ እግዚኣብሔር፣ ኣባኻ እውከል ኣሎኹ፣ ኣይተኅፍረኒ፣ ንስኻ ጻድቅ ኣምላኽ ኢኻ ኣሞ፥ እጽሊ ኣሎኹ፥ ኣድኅነኒ።

2(፪)፤ ጽን ኢልካ ስምዓኒ፥ ሕጂ ኣድኅነኒ። ዝዕቈበሉ ጽኑዕ ከውሒ፣ ዝድኅነሊ ዕርዲ  ኹነኒ።

3(፫)፤ እምባይን ዕርደይን ንስኻ ኢኻ እሞ፣ ስለ ስምካ ኢልካ ምርሓኒ፥ከምኡ እዉን ኣሳልየኒ።

4(፬)፤ ንስኻ ጸግዔይ ኢኻ እሞ፣ ካብቲ ብሕቡእ ዘጻወዱለይ መፈንጠራ ኣውጽኣኒ።

5(፭)፤ ኣነ ኣባኻ እምዕቈብ ኣሎኹ፣ እ እግዚኣብሔር ንስኻ እሙን ኣምላኽ ኢኻ እሞ  ኣድኅነኒ።

6(፮)፤ ነቶም ነማልኽቲ ሓሶት ዜምልኹ ትጸልኦም ኢኻ፣ ኣነ ግና ኣባኻ እየ ዝውከል።

7(፯)፤ ንመከራይ ርኢኻዮ፣ ንጸበባይ እዉን ፈሊጥካዮ ኢኻ እሞ፣ ብምሕረትካ ባህ ኪብለኒን ክሕጐስን እየ።

8(፰)፤ኣብ ኢድ ጸላኢ ኣኅሊፍካ ኣይሃብካኒን ናብ ዝደሌኽ ክኸይድ ሓራ ገበርካኒ።

9(፱)፤ ኦ እግዚኣብሔር፣ ጸቢቡኒ ኣሎ እሞ፥ ኣዕይንተይ ብብኽያት ደኸማ፣ ኣነ እዉን ብኃዘን ማህመንኩ።

10(፲)፤ ሕይወተይ ብጓሂ፣ ዓመታተይ ብእህህታ ተወዲኡ፣ ኃይለይ ብኣበሳይ ላሕለሐ፣ ኣዕጽምተይውን ማህመነ።

11(፲፩)፤ ዅሎም ጸላእተይ፥ ኣዉራ እኳ ጐረባብተይ ይንዕቁኒ፣ እቶም ዚፈልጡኒ ይጽየፉኒ፥ ኣብ ኣደባባይ ዚርእዩኒ ኻባይ ይሀድሙ።

12(፲፪)፤ ከም ምዉት፥ ኩሉ ሰብ ረስዓኒ፣ ከም ስቡር ኣቕሓ ኸኣ ተደርቤኹ።።

13(፲፫)፤ ብዙኃት ጸላእቲ ይሓምዩኒ ኣለዉ፣ ስምባደ ድማ ኸበበኒ፥ ኪጕድኡኒ ተማኸሩ፥ ኪቐትሉኒ ዉዲት ገበሩለይ።

14(፲፬)፤ ኣነ ግና፣ ኦ እግዚኣብሔር፣ ኣባኻ እውከል ኣሎኹ፣ ኣነስ፣ ኣምላኸይ ንስኻ ኢኻ።

15፲፭)፤ ሕይወተይ ኣብ ኢድካ እዩ፣ ካብ ጸላእተይ ኣናግፈኒ፥ ካብ ሰጐጉተይ ኣድኅነኒ።

16(፲፮)፤ ንኣይ ንባርያኻ ብለዉሃትካ ጠምተኒ፣ ብምሕረትካ  ኸኣ ኣድሕነኒ።

17(፲፯)፤ ኦ እግዚኣብሔር፣ ናባኻ ተማህሊለ ኣሎኹ እሞ፣ ኣይተኅፍረኒ።ክፉኣት ሰባት ይዋረዱ፥ ኣብ መቓብር  ወሪዶም ድማ ስቕ ይበሉ።

18(፲፰)፤ እወ፥ ነቶም ንጻድቕ ብትዕቢትን ንዕቀትን ደፊረን ዚዛረባዎ  ሰባትሲ፥ ኣፎም ዕበሶም።

19(፲፱)፤ ነቶም ዚፈርሁኻ ብለዉሃት ዝዓቘርካሎም ሠናይ ነገር ኣዝዩ ዓብይ ኢዩ፣ ነቶም ኣባኻ ዚምሕጸኑ፣ ብዓቢይ ለዉሃትካ  ኸም እትሕልዎም ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ።

20(፳)፤ ምስኦም ብምህላዉካ ካብ ውዲት ሰብ ትኽውሎም፣ ካብቶም ዚጸርፍዎም ጸላእቶም ድማ ኣብ ድንኳንካ ትሓብኦም።

21(፳፩)፤ ጸላእተይ ከቢቦም ኬጽብቡለይ ከለዉ፥ምሕረት ገይሩለይ እዩ እሞ፥  እግዚኣብሔር ይመስገን።

22፳፪)፤ ኣነስ "እግዚኣብሔር ካብ ገጹ ሰጒጉኒ እዩ" ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ፥ ሰምበድኩ፥ ናብኡ ምስ ኣእዌኹ ግና ንድምጺ ጸሎተይ ሰምዖ።

23(፳፫)፤ ኣቱም ቅዱሳኑ ዅሉኹም፣ ንእግዚኣብሔር ኣፍቅርዎ። እግዚኣብሔር ንእሙናት ይሕልዎም እዩ፥ ንዕቡይ ግና ኸምቲ ዚግብኦም ገይሩይቐጽዖም።

24(፳፬)፤ ኣቱም ብእግዚኣብሔር ተስፋ እትገብሩ ዅሉኹም፣ በርትዑ፣ ልብኹምውን ይጽናዕ።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠