mm_logo3.jpg

መዝሙር ምስጋና

1(፩) ኣቱም ጻድቃን፣ በቲ እግዚኣብሄር ዝገበሮ እልል በሉ፣ ኣቱም እትእዘዝዎ ንእግዚኣብሄር ከተመስግንዎ ይግባእ እዩ።

2(፪) ንእግዚኣብሄር ብመሰንቆ ኣመስግንዎ፣ ዓሰርተ ኣውታር ብዘለዎ በገና ዘምሩሉ።

3(፫) ሓድሽ መዝሙር ዘምሩሉ፣ ኣጸቢቕኩም ቃንዩሉ፥ እልል በሉሉ።

4(፭) ቃል እግዚኣብሔር ኩሉ ሓቂ እዩ፣ ተግባሩ ዅሉውን እሙን እዩ።

5(፭) እግዚኣብሔር ጽድቅን ፍትሕን ይፈቱ፣ ምድሪ ኻኣ ብምሕረቱ ምልእቲ እያ።

6(፮)  እግዚኣብሔር ንሰማያት ብትእዛዙ፣ ንጸሓይን ንወርኅን ንኸዋኽብትን ከኣ ብቃሉ ፈጠሮም።

7(፯) ንማያት ባሕሪ ኣብ ሓደ ይእክቦ፥ ንመዓሙቚ  ባሕሪ ኣብ መዛግብቲ ይዓጽዎ።

8(፰) ምድሪ ብመልእታ ንእግዚኣብሔር ተምልኮ፣ ኣብ ዓለም ዚነብሩ ዅሎም ሕዝቢ ንእግዚኣብሔር የኽብርዎ።

9(፱) ንሱ ሚስ ተዛረበ ዓለም ተፈጥረ ንሱ ሚስ ኣዘዘ ኹሉ ህልዊ ኾነ።

10(፲) እግዚኣብሔር ንምኽሪ ኣህዛብ ከንቱ ይገብሮ፣ ንሓሳባት ሕዝብታት የጥፍኦ።

11(፲፩)፤ ምኽሪ እግዚኣብሔር ንዘለዓለም ይነብር፣ ሓሳባቱዉን ንዉሉድ ወለዶ ይቐውም።

12(፲፪)፤ እግዚኣብሔር ዝአምላኹ ሕዝቢ ብፁዕ እዩ፣ እቲ ናቱ ኺኸዉን ዝኃረዮ ሕዝቢ ብፁዕ እዩ።

13(፲፫)፤ እግዚኣብሔር ካብ ሰማያት የማዕዱ፣ ንዅሎም ደቂ ሰብ ይጥምቶም።

14(፲፬)፤ ንሱ ነቶም ኣብ ምድሪ ዚነብሩ ዅሎም ኣብ ቦታ ማኅደሩ ይምልከቶም።

15(፲፭)፤ ኣብ ልቦም ሓሳባት የንብር፥ ንተግባር ኩላቶም ድማ ይፈልጦ።

16(፲፮)፤ ንጉሥ ብምብዛሕ ሠራዊቱ ኣይስዕርን፣ ጅግና ብዓብይ ኃይሉ ኣይዕወትን።

17(፲፯)፤ ፈረስ ዓወት ኣየውሕብን እዩ፣ እቲ ብዓቢይ ኃይሉዉን ኣየድኅነካን እዩ።

18(፲፰)፤ እግዚኣብሄር ነቶም ዚፈርህዎን፣ ነቶም ብምሕረቱ ተስፋ ዚገብሩን ያሕልዎም።

19(፲፱)፤ ንሱ ንኣኣቶም ካብ ሞት የድኅኖም ብዘመን ጥሜየትዉን ብሕይወት የንብሮም።

20(፳)፤ ንሕና ትጽቢትና ካብ ንእግዚኣብሔር እዩ፥ ሓገዝናን ዋልታናን ንሱ እዩ።

21(፳፩)፤ ኣብ ቅዱስ ስሙ ስለ ዝተኣመንና፥ ብእኡ ንሕጐስ ኣሎና።

22(፳፪)፤ ኦ እግዚኣብሔር፣ ከምቲ ብኣኻ ተስፋ ዝገበርናዮ፣ ምሕረትካ ኣብ ልዕሌና ይኹን።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠