mm_logo.jpg

ጸሎት ሓደ ምግዱር ሰብ

1(፩) ዎ እግዚኣብሔር፣ ብዅራኻ ኣይትገስጸኒ፣ ብነድርኻ ኣይትቕጸዓኒ።

2(፪) ፍላጻታትካ ወጊኤናኒ እየን እሞ፣ ኢድካ ኸቢዳትኒ ኣላ።

3-4(፫-፬) በደለይ ንርእሰይ ተዐዛዚርዎ፣ ከም ከቢድ ጾር ኣዝዩ ይኸብደኒ ኣሎ እሞ፣ ብዅራኻ ንስጋይ ጥዕና የብሉን፣ ብሰሪ ሓጢኣተይ ከኣ ኣዕጽምተይ ድሕንነት ስኢኑ ኣሎ።

5(፭) ብሰሪ ዕሽነተይ፣ ኣቝሳለይ ይብድብድን ይመጕልን ኣሎ።

6(፮) ኣነ ጐበጥኩ እምብዛውን ሐጐብኩ፣ ምሉእ መዓልቲ ብሓዘን እነብር ኣሎኹ።

7(፯) ጐነይ ረስኒ መሊኡ እዩ እሞ፣ ስጋይሲ ጥዑይ የብሉን።

8(፰) ኣነ ሰንሰንኩ፣ እምብዛ ተቐጥቀጥኩ፣ ካብ ሓዘን ልበይ እተላዕለ እግዕር ኣሎኹ።

9(፱) ጐይታየ፣ ኵሉ ሃረርታይ ኣብ ቅድሜኻ እዩ፣ እህህታይ ኣይተሰወረካን።

10 (፲) ልበይ ትርግ ትርግ ይብል፣ ሓይለይ ይጠልመኒ ኣሎ፣ ብርሃን ኣዒንተይ ጠፊኡኒ እዩ።

11(፲፩) ፈተውተይን ኣዕሩኸይን ካብ ስቓየይ ይርሕቁ፣ ኣዝማደይ ከኣ ኣብ ርሑቕ ደው ይብሉ ኣለዉ።

12(፲፪) ንነፍሰይ ዚደልዩ ኸኣ መጻወድያ የጻውዱለይ፣ ጕድኣተይ ዚደልዩ ድማ ክፉእ ነገር ይዛረቡ፣ ምሉእ መዓልቲውን ጥልመት ይሐስቡለይ ኣለዉ።

13(፲፫) ኣነ ግና ከም ጸማም ኰይነ ኣይሰምዕን፣ ኣፉ ኸም ዘይከፍት ዓባስ ኰንኩ።

14(፲፬) እወ፣ ከም ዘይሰምዕ፣ ብአፉውን ምላሽ ዜብሉ ሰብአይ ኰንኩ።

15(፲፭) ዎ እግዚኣብሔር፣ ብኣኻ ተስፋ እገብር ኣሎኹ እሞ፣ ጐይታይ፣ ኣምላኸየ፣ ንስኻ ኽትመልስ ኢኻ።

16(፲፮) እግረይ እንተ ኣንደልሀጸ፣ ከይዕበዩለይ እሞ፣ ብአይ ከይሕጐሱ፣ በልኩ።

17(፲፯) ኣነ ንምሕንካስ ቀሪበ እየ እሞ፣ ስቓየይ ኵሉ ጊዜ ኣብ ቅድመይ እዩ።

18(፲፰) በደለይ እናዘዝ ኣሎኹ እሞ፣ ብሓጢኣተይ እጕሂ ኣሎኹ።

19(፲፱) ጸላእተይ ግና ህያዋንን ሓያላትን እዮም፣ ብዘይ ምኽንያት ዚጸልኡኒ ኸኣ ብዙሓት እዮም።

20(፳) ንሰናይ እስዕቦ ስለ ዘሎኹ ድማ፣ ኣብ ክንዲ ሰናይ እከይ እናፈደዩ ይቃወሙኒ ኣለዉ።

21(፳፩)) ጐይታይ፣ ኣይትሕደገኒ፣ ኣምላኸይ፣ ካባይ ኣይትርሐቕ።

22(፳፪) ጐይታይ፣ ምድሓነይ፣ ንምርዳኤይ ቀልጥፍ።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠