mm_logo2.jpg

ንስሓ ሓደ ምግዱር ሰብ

1(፩) ብመልሓሰይ ከይስሕት፣ ንመገድታተይ ክጥንቀቐለን፣ ረሲእ ኣብ ቅድመይ ከሎ፣ ንአፈይ ብልጓም ክገትእ እየ፣ በልኩ።

2(፪) ስቕ ብምባለይ ዓባስ ኰንኩ፣ ካብ ጽቡቕ እኳ ስቕ በልኩ፣ ቃንዛይ ከኣ ገደደ።

3(፫) ልበይ ኣብ ውሽጠይ ረሰነ፣ ከስተንትን ከልኹ፣ ሓዊ ተቓጸለ፣ ብመልሓሰይ ከኣ ተዛረብኩ፣

4(፬) ዎ እግዚኣብሔር፣ ከመይ ዝበልኩ ሓላፊ ምዃነይ ምእንቲ ኽፈልጥ፣ መወዳእታይን ልክዕ መዓልትታተይን ክንደይ ምዃኑ ኣዘክረኒ።

5(፭) እንሆ፣ ንመዓልትታተይ ከም ምናሕ ስድሪ ገበርካየን፣ ዕድመይ ኣብ ቅድሜኻስ ከም ምናምን እዩ፣ ብሓቂ ዅሉ ሰብ ጸኒዑ እንተ ቘመ እኳ፣ ከንቱ ጥራይ እዩ። *ሴላ።

6(፮) ብሓቂ ሰብ ከም ጽላሎት ይመላለስ፣ እወ ንኸንቱ እዩ ዚህወኽ፣ ይድልብ፣ ንመን ምዃኑውን ኣይፈልጥን።

7(፯) ሕጂኸ እንታይ እጽበ ኣሎኹ፧ ጎይታየ፣ ተስፋይ ብኣኻ እዩ።

8(፰) ካብ ኩሉ ኣበሳይ ኣናግፈኒ፣ መላገጽ ዓያሱ አይትግበረኒ።

9(፱) ንስኻ ኢኻ እዚ ዝገበርካ እሞ፣ ስቕ እብል፣ ኣፈይ ኣይከፍትን።

10(፲) ብመውቃዕቲ ኢድካ እጠፍእ ኣሎኹ፣ ንመዓትካ ኻባይ ኣርሕቆ።

11(፲፩) ብበደሉ እናገሰጽካ ንሰብ እንተ ቐጻዕካዮ፣ ንኽብረቱ ኸም ብልዒ ጌርካ ተጥፍኦ፣ ብሓቂ ዅሉ ሰብ ከንቱ እዩ። *ሴላ።

12(፲፪) ኣብ ቅድሜኻ ጋሻ፣ ከም ኵሎም ኣቦታተይ ስደተኛ እየ እሞ፣ ዎ ጐይታይ፣ ጸሎተይ ስማዕ፣ እዝንኻ ናብ ኣውያተይ ምለስ፣ ብንብዓተይ ስቕ ኣይትበል።

13(፲፫) ካብዚ ኸይከድኩ፣ ህልውናይ ከይጠፍኤ ኽቐስንሲ፣ ሕደገኒ።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠