mm_logo3.jpg

መዝሙር 41(፵፩)

ኣብ ጊዜ ሕማም ዚጽለ

1(፩). ንድኻ ዚሓልየሉ ስብ ብፁዕ እዩ፡ እብዚኣብሔር ከኣ ብመዓልቲ መከራ ኼናግፎ እዩ።

2(፪) እግዚኣብሔር ኪሕልዎን ብሕይወት ኼንብሮን እዩ። ንሱ ኣብ ምድሪ ሕጉስ ከም ዝኸውን

  ኪገብሮ እዩ። ናብ ምድሪ ሕጉስ ከም ዚኸውን  ኪገብሮ እዩ፥ ናብ ኢድ ጸላእቱውን ኣሕሊፉ

  ኣይኪህቦን እዩ።

3(፫) ሓሚሙ ምስ ደቀሰ እግዚኣብሔር ይድግፎ፥ ካብ ሕማሙ ድማ የሕውዮ።

4(፬) ኣነ ኸኣ”ኦ ጎይታይ፥ በዲለካ እየ እሞ፥ምሓረኒ፥ ካብ ሕማምይ ከኣ ኣሕውየኒ”በልኩ።

5(፭) ጸላእተይ”መኣዝ ኮን እዩ ዚመውት፡ መኣዝ ኮን እዩ ስሙ ዚርሳዕ፡” እናበሉ ብኣይ ክፉእ ይዛረቡ ኣለዉ።

6(፮) ሓደ ኽበጽሓኒ እንተ መጸ ብልግሚ ይዛረብ፡ኣብ ልቡ ክፉእ ወረ ይእክብ፥ምስ ወጸ ኸኣ የውርዩ።

7(፯) ኲሎም ጸላእተይ ብ ኣይ ንሓድሕዶም የሕሸዅሽኹ ኣለዉ፥ ግብሪ እከይ ከኣ ይኣልሙ ኣለዉ።

8(፰) ”ብብርቱዕ ሓሚሙ ደቂሱ ኣሎ፥ ከቶ ኣይክትንሥእን እዩ”እውን ይብሉ ኣለዉ።

9(፱) እወ፥ እቲ ኣነ ዝ ኣምኖ፥ እንጌራይ ዝበልዐ ፈታውየይ እኳ፥ ጽርደይ ኮነ።

10(፲) ንስኻ ግና ጐይታይ፥ምሓረኒ፥ንጸላእተይ ክፈድዮም ድማ ኣሕውየኒ።

11(፲፩) ጸላእየይ ኣይተዓወተለይን፥ ንስኻ ኸም ዝበሃግካኒ ኸኣ በዚ ፈለጥኩ።

12(፲፪) ኣነ እቲ ቕኑዕ ዘበለ ስለ ዝገብር ንስኻ ትድግፈኒ ኢኻ፥ ኣብ ቅድሜኻ ኸኣ ንዘለኣለም ከተንብረኒ ኢኻ።

13(፲፫) እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ይመስገን፥ ኣብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ይመስገን።

   ኣሜን፥ኣሜን።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠