mm_logo.jpg

ካልኣይ መጽሓፍ(መዝሙር 42- 72)

  መዝሙር 42(፵፪)

 ኣብ ጊዜ ስደት ዝተጸለየ ጸሎት

1(፩) እራብ ናብ ዓይኒ ማያት ከም እትናፍቕ፡ኣነ ኸኣ፥ ኦ ኣምላኽ፥ ንኣኻእናፍቕ ኣሎኹ

2(፪) ንኣኻ ንሕያው ኣምላኽ እናፍቕ ኣሎኹ። ኦ ኣምላኸይ፥ ኣንደ መጺአስ መኣዝ ኮን እየ ኣብ ቅድሜኻ ዝሰግድ፥

3(፫) ለይትን መዓልትን እበኪ ኣሎኹ፥ንብዓተይ እውን ተቐለብኩ፥ጸላእተይ ከኣ ኹሉ ጊዜ”ኣምላኽካ

  ኣበይ ኣሎ” ይብሉኒ ኣለዉ።

4(፬) ኣነ ምስ ብዙሓት፥ ምስቶም ብድምጺ እልልታን ምስጋናን በዓል ዜብዕሉ ሕዝቢ እኸይድ ከም ዝነበርኩ፥ ናብ ቤት ኣምላኽ እመርሖም ከም ዝነበርኩ፥ እናዘከርኩ ብጓሂ ልበይ ተሰብረ።

5(፭) ስለምንታይ ዝጒሂ፥ ስለምንታይከ ዝህወክ፥ ተስፋይ ኣብ ኣምላኽ ክገብር እየ፥ ንመድኃንየይ ኣምላኸይን መሊሰ  ኸመስግኖ እየ።

6(፮) ኦ ኣምላኸይ፥ ኣብ ምድሪ ስደት ኮይነ እጒሂ ኣሎኹ፥ ስለዚ ኸኣ ኻብ ምድሪ ዮርዳኖስ፥ ካብ ኣኽራን ሄርሞን፥ ካብ እምባ ሚሳር እዝክረካ ኣሎኹ።

7(፯) መዓሙቚ ንመዓሙቚ ብድምጺ መንጫዕጫታ ይጽውዖ፥ መሸምቦታትካን ማዕበላትካን ዘበለ ብልዕለይ ሓለፈ።

8(፰) እግዚኣብሔር ብመዓልቲ ዘለዓለማዊ ምሕረቱ ይሰድድ፥ ኣነ ኸኣ ብለይቲ መዝሙር እዝምር፥ ናምላኽ ሕይወተይውን እጽሊ ።

9(፱) ኣነ ነቲ ጸግዐይ ዝኾነ ኣምላኽ”ንምንታይ ኢካ ዝረሳዕኻኒ”ንምንታይከ ብሰሪ ጥቕዓት ጸላኢ ኸየቋረጽኩ ዝኃዝን፥” እብሎ ኣሎኹ።

10(፲) ኲሉ መዓልቲ “ኣምላኽካ ኣበይ ኣሎ፥” እናበሉ ስለዘሕሰሩኒ፥ ኣነ ብጸርፊ ጸላእተይ ተደቔስኩ። ተስፋይ ኣብ ኣምላኽ ክገብር እየ፥ ንመድኃንየይን ኣምላኸይን መሊሰ ኸመስግኖ እየ።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠