mm_logo.jpg

             መዝሙር 43(፵፫)

    ኣብ ጊዜ ስደት ዝተጸለየ ጸሎት

1(፩) ኦ ኣምላኽ፥ በይነለይ፥ ምስቲ ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘይብሉ ሕዝቢ ተማጐተለ፥ ካብ ሓሳውን ዓማጽን ሰብ ኣድኅነኒ።

2(፪) ኃይለይ ዝኾንካ ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ፥ ስለምንታይ ደኣ ደርቤኻኒ፥ ስለምንታይከ ብሰሪ ጥቕዓት ጸላኢ ከየቋረጽኩ ዝኃዝን፥

3(፫) ብርሃንካን ሓቅኻን ልኣኽ፥ ንሳተን ይምርሓኒ፥ ናብ ጽዮን ናብታ ቅድስቲ እምባኻን ናብታ መኅደሪኻ ዝኾነት ቤት መቕደስን የብጽሓኒ።

4(፬) ሽዑ፥ ኦ ኣምላኽ ናብ መሠውዒኻ ኽኣቱ እየ፥ ንስኻ ናይ ደስታይን ታሕጓሰይን መሠረት ኢኻ፥ ኦ ኣምላኽ፥ ኦኣምላኸይ፥ ብበገና ኸመስግነካ እየ።

5(፭) ስለምንታይ ዝጒሂ፥ ስለምንታይከ ዝህወኽ፥ ተስፋይ ኣብ ኣምላኽ ክገብር እየ፥ ንመድኃንየይን ንኣምላኸይን መሊሰ ኸመስግኖ እየ።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠