mm_logo3.jpg

ቀዳማይ መጽሓፍ

(መዝሙር 1-41)

ሓቀኛ ብፅዕና

1ብምኽሪ ረሲኣን ዘይመላለስ፣ ኣብ መገዲ ኃጥኣን ከኣ ዘይቀውም፣ ኣብ መንበር መላገጽቲ ድማ ዘይቅመጥ፣

2 ብሕጊ እግዝኣብሔር ደአ ዚፍሳህ፣ ነቲ ሕጉውን ለይትን መዓልትን፣ ዚመራምሮ ሰብሲ ብፁእ እዩ።

ንሱ ከምታ ፍሬአ በብጊዜኣ እትህብ፣ ቈጽላ ኸኣ ዘይረግፍ፣ ኣብ ወሰን ወሓዚ ማይ እተተኽለት ኦም ይኸውን። ዚገብሮ ዅሉውን ይሰልጦ።

እቶም ረሲኣን ከምቲ ንፋስ ዚብትኖ ብቚብቚ እዮም እምበር፣ ከምዚ ኣይኰኑን።

ንመገዲ ጻድቃንሲ እግዚኣብሔር ይፈልጣ እዩ፣ መገዲ ረሲአን ግና ኽትጠፍእ እያ እሞ፣

6 ስለዚ ረሲኣን ኣብ ፍርዲ፣ ኃጥኣንውን ኣብ ማሕበር ጻድቃን ኣይኪቘሙን እዮም።