mm_logo2.jpg

መዝሙር44(፵፬)

   ኣምላኽ ኪሕልወካ ዝግበር ጸሎት

1(፩) ኦ ኣምላኽ፥ እቲ ቐደም ብዘመን ኣቦታትና ዝገበርካዮ ግብርስ ኣቦታትና  ኣዘንትዮምልና ኣለዉ።በእዛንና ድማ ሰሚዕናዮ ኢና።

2(፪) ነሕዛብ ቢድካ ሰጒጒካ፥ ንኣኣቶም ተኸልካ፥ ንሕዝብታት ኣጥፊእካ፥ ሕዝብኻ ኸም ዝስስኑ ገበርካ።

3(፫) ንስኻ ስለ ዘፍቀርካዮም፥ ብኃይልኻን ብጽንዓትካን ምስ ኦም ብምህላውካን እምበር፥ ሕዝብኻ ብሰይፎም ነታ ሃገር ኣይወርስዋን፥ ብኃይሎምውን ኣይሰዓርዋን።

4(፬) ንስኻ ንጉሠይን ኣምላኸይን ኢኻ፥ ንዘርኢ ያዕቆብ ሕዝብኻ ዓወት እትህብ ከኣ ንስኻ ኢኻ።

5(፭) ተጻረርትና ብኣኻ ኢና እነውድቖም ንተቓወምትናውን ብስምካ ኢና እንረግጾም።

6(፮) ብቐስተይ ኣይእመንን እየ፥ ሰይፈይውን ኣየድኅነንን እዩ።

7(፯) ንስኻ ግና ኻብ ትፃረርትና ኣድኃንካና፥ ንጸላእትናውን ኣኅፈርካዮም።

8(፰) ስለዚ ዂሉ መዓልቲ ብኣኻ ንሕበን፥ ስምካውን ንዘለዓለም ነመስግን።

9(፱) ሕጂ ግና ደርቤኻናን ኣኅፈርካናን፥ ምስ ሠራዊትናውን ምውፃእ ኃደግካዮ።

10(፲) ካብ ጸላእትና ኸም እንሃድም ገበርካና፥ ንሳቶምውን ዘመቱና።

11(፲፩) ከም ኣባጊዕ ክንሕረድ ኣኅሊፍካ ሃብካና፥ ኣብ ካልእ ሃገራትውን ፋሕ ኣበልካና።

12(፲፪) ንሕዝብኻ ዋጋ ኸም ዘይብሎም ብኸምኡ ሸጥካዮም።

13(፲፫) ንጐረባብትና መጽረፊ፥ ኣብ ዙርያና ንዚነብሩ  መባለቲኦምን  መላገጺኦምን፥

14(፲፬) ኣብ ኣሕዛብ መመሰሊ፥ ኣብ ማእከል ሕዝብታት ርእሶም ዚንቕንቑሎም ንዑቓት ገበርካና።

15-16(፲፭-፲፮) ኲሉ ጊዜ ተዋረድኩ፥ ብሰሪ ድምፂ እቲጸራፍን ሓማይይን፡ ብሰሪ ጸላእን ፈዳይ ሕነን፥ ኅፍረት ሸፊኑኒ ኣሎ።

17(፲፯) ንሕና ዘይረሳዕካናን ብኪዳንካውን ዘይጠለምናን ኽንስና እዚ ዅሉ በጽሓና።

18(፲፰) ንሕና ኣይከሓድናካን ካብ ትእዛዝካውን ኣይወፃእናን።

19(፲፱) ንስኻ ግና ኣብ ማእከል ኣራዊት ደርቤኻና፥ ኣብ ግብ ዝብለ ጸልማትውን ጠንጠንካና።

20(፳) ኦ ኣምላኽና፥ ረሳዕናካ እንተ ንኸውን፥ ናብ ጣዖትውን ሰጊድና እንተ ንኸውንሲ፥

21(፳፩) ንስኻ ነቲ ኣብ ልቢ ተሓቢኡ ዘሎ ምሥጢራት እትርኢ ኣምላኽ ኢኻ እሞ፥ ነዚ ፈሊጥካዮ ኔርካ።

22(፳፪) ንሕና ግና ምእንታኻ ዅሉ ጊዜ ንቕተል ኣሎና፥ ከም ዚሕረዳ ኣባጊዕውን ተቘጸርና።

23(፳፫) ጐይታየ! ተበራበር እባ፥ ንምንታይከ ትድቅስ፥ አረ ንቓሕ! ንሓዋሩ ኣይትደርብየና!

24(፳፬) ንምንታይከ ኻባና እትኅባእ፥ ንመከራናን ጸበባናን ኣይትረስዓዮ።

25(፳፭) ተደቚስና ናብ ምድሪ ተደርቤና፥ ተሳዒርና ኣብ ሓመድ በጥ በልና።

26(፳፮) ንዓ ርድኣና፥ መሓሪ ስለ ዝኾንካ፥ ኣድኅነና።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠