mm_logo.jpg

ብዕለት ሠሉስ ዝንበብ

ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም

ወላዲት ኣምላኽ ምስጋና!

 

1(፩). ኣኽሊል ትምክሕትና፡ ጀማሪት ድሕነትና፡ መሠረት ንጽሕናና ብድንግል ማርያም ኮነ። ምእንቲ ድሕነትና ሰብ ዝኾነ ኣካላዊ ቃል እግዚኣብሔር ወለደትልና። ብርግጽ ሰብ ኮይኑ እንተ ተወልደ’ውን ፍጹም ኣምላኽ ኢዩ፡ ንሳ ብድንግልናኣ ከላ ወሊዳቶ ኢያ’ሞ ናይ ምውላዳ ሓይሊ ክንገር ዘይክኣል ኣደናቒ ኢዩ፡ ስለዚ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

2(፪). ጐይታ ብፍቓዱን፡ ብሥምረት ኣቦኡን፡ መንፈስ ቅዱስን መጺኡ ኣድሓነና። ኦ ፍጽምቲ ድንግል ማርያም ናይ ድንግልናኺ ክብሪ ዓቢይ ኢዩ፡ እግዚኣብሔር ምሳኺ ስለ ዝዀነ ኸኣ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ፡ ንስኺ እታ ያዕቆብ ካብ ምድሪ ክሣብ ሰማይ እትበጽሕ፡ መላእኽቲ እግዚኣብሔር ከኣ ብኣኣ ክድይቡን ክወርዱን ዝረኣያ መሳልል (ኣስካላ) ኢኺ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

3(፫). ሙሴ ብሃልሃልታ ሓዊ ተኸቢባ ኸላ እሞ ዘይተቓጸለት ዝረኣያ ገረብ (ዕፅ) ንስኺ ኢኺ፣ ንሱ ኸኣ ወዲ እግዚኣብሔር መጺኡ ኣብ ከርሥኺ ዝሓደረ፣ ናይ መለኮቱ እሳት ድማ ኣየቃጸለክን፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

4(፬). ዘርኢ ከይተዘርኣ ፍረ ሕይወት ዘፍረኺ ግራት ንስኺ ኢኺ፡ ከምኡ’ውን እታ ዮሴፍ ዝተሻየጣ እሞ ኣብኣ ከኣ ክቡር ዕንቊ ዝረኸበላ መዝገብ (ሳንዱቕ) ንስኺ ኢኺ፡ ንሱ ድማ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢዩ። ኣብ ከርሥኺ ፆርክዮ ኣብዚ ዓለም’ውን ወለድክዮ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

5(፭). ንመላእኽቲ ደስታኦም ዝዀነ ጐይታ ዝወለድኪ ድንግል ተሓጐሲ፡ ንነቢያት ዜና ትንቢቶም ዝኾንኪ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ፡ እግዚኣብሔር ምሳኺ ስለ ዝዀነ ሞገስ (ጸጋ) ረኺብኪ ኢኺ’ሞ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ፡ ንኹሉ ዓለም ደስ ዘብል ቃል መልኣኽ ተቐቢልኪ ኢኺ’ሞ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ፡ ንኹሉ ዓለም ዝፈጠረ ጐይታ ዝወለድኪ ኣደ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

6(፮). ኣምላኽ ንምውላድ ብቕዕቲ ዝዀንኪ ኣደ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ፡ ኦ ንሔዋን መድሓኒታ ዝኾንኪ ኣደ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ፡ ነቲ ንኹሉ ፍጥረት ዝምግብ ጐይታ ጸባ ዘጥበኽዮ ኣደ ኢኺ’ሞ ደስ ይበልኪ፡ ኦ ቅድስቲ ናይ ኩሎም ሕያዋን (ጻድቃን) ኣደ ኢኺ’ሞ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ፡ ክትልምንልና ናባኺ ነንቃዕርር ኣለና እሞ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

7(፯). ኦ ድንግል! ኦ ቅድስቲ! ኦ ወላዲት ጐይታ! ንድሕነትና ብዘደንቕ ምሥጢር ኣባኺ ምስ ሓደረ፡ ንጉሥ ወሊድክልና ኢኺ፡ ነቲ ገባር ሠናያት ብዛዕባ ዕቤቱ ብጥንቃቐ ከነዘንቱ፡ ጀሚርና ክንፍጽምን ኣይንኽእልን ኢና’ሞ፡ ነርምም ስቕ ንበል፡ ዕቤቱ ኣዝዩ ብዙሕ ኣደናቒ ትርኢት ኢዩ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

8(፰). ኣብ ደብረ ሲና ዝወረደ ሕያው ናይ ኣብ ቃል፡ ንሙሴ ሕጊ ዝሃበ ብግመን ብትክን ብጸልማትን ብንፋስን ርእሲ’ቲ ደብሪ ዝሸፈነ፡ ከምኡ’ውን ብድምፂ መለኸት ነቶም ብፍርሃት (ብጥርጥር) ዝቖሙ ዝገንሕ ኢዩ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

9(፱). ንሱ ድማ (እቲ ኣብ ደብረ ሲና ዝወረደ) ፡ ናባኺ ዝወረደ ‘ውን ንሱ ኢዩ፡ ኦ ብትሕትና እትዛረብ ደብሪ፡ መፍቀር ሰብ ዝዀነ ጐይታ ብዘይ ምልዋጥ ካባኺ ሰብ ኮነ (ሥጋ ለበሰ) ፡ ከማና ዝዛረብ ፍጹም ሰብ ኮነ፡ እዚ ድማ ብመንፈሳዊ ጥበብ ኣምላኽ ኣብ ልዕሌኣ ሓደረ፡ ፍጹም ሰብ ኮነ፣ ንኣዳም ከድሕኖን ኃጢኣቱ ክሓድገሉን ብብዝሒ ይቕሬታኡን ምሕረቱን ናብ ናይ ቀደም ቦታኡ ዝመልሶን ኢዩ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

10(፲). ንድንግል ዕብየታ ክንገር ኣይከኣልን ኢዩ፡ ምኽንያቱ ጐይታ ሓርዩዋስ መጺኡ ኣብኣ ሓዲሩ ኢዩ፡ ማንም ክቐርቦ (ክምርምሮ) ዘይክእል እቲ ኣብ ብርሃን ዝሓድር ኣምላኽ ትሽዓተ ወርሒ ኣብ ከርሣ ተፀውረ፡ ነቲ ዘይርአን ዘይምርመርን ማርያም ግና ብድንግልና ወለደቶ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

11(፲፩). እቲ ነቢይ ዳንኤል ዝረኣዮ እምኒ፡ ኢድ ከይተንከፎ ካብ ነዊሕ እምባ ዝተፈንቀለ፡ ንሱ ካብ ኣብ ዝወጸ ቃል ኢዩ፡ ንሱ መጺኡ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ድንግል ሰብ ኮይኑ ኣድሓነና፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

12(፲፪). ንስኺ ንጽሕቲ ጨንፈር ናይ እምነት መቐመጢ (ሙዳይ) ኾንኪ፡ ኦ ንጽህቲ ወላዲት ኣምላኽ ንቕዱሳን ኣቦታትና ቅንዕቲ ሃይማኖቶም ኢኺ፣ ብድንግልና ሥጋን ነፍስን ሕትምቲ ኢኺ፣ ንቃለ-ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወለድክልና ንሱ’ውን መጺኡ ኣድሓነና፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

13(፲፫). ንስኺ ኣደ ብርሃን ክብርቲ ወላዲት ጐይታ ኢኺ፣ ነቲ ዘይርአ ቃል ዝፆርክዮ፣ ንዕኡ ምስ ወለድኪ ድማ ብድንግልና ዝነበርኪ ብምስጋናን ብባርኾትን የኽብሩኺ ኢዮም፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

14(፲፬). ብዛዕባ ክብርኺ ከዘንቱ ዝኽእል ኣየናይ ልሣን ኢዩ፣ ኦ ንጽህቲ ድንግል ኣዲኡ ንቃለ-ኣብ ነቲ ኪሩቤል ዝስከምዎ ንጉሥ መንበሩ ኮንኪ፣ ኦ ብርኽቲ ብፅዕቲ ንብለኪ፣ ኣብ ኩሉ ውሉድ ወለዶ ስምኪ ንዝክር፣ ኦ መልክዐኛ ርግቢ ኣደ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

15(፲፭). ኣደን ገረድን ዝኾንኪ ቅድስት ድንግል ማርያም ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ፡ ነቲ ኣብ ሕቊፍኺ ዘሎ ጐይታ መላእኽቲ የመስግንዎ ኢዮም፡ ኪሩቤል’ውን ብፍርሃት ይሰግዱሉ፡ ሱራፌል ድማ ብዘይ ምቍራጽ ክንፎም ዘርጊሖም እዚ እቲ ናይ ምስጋና ንጉሥ ኢዩ ይብሉ፡ ንሱ ብብዝሒ ምሕረቱ ኃጢኣት ዓለም ክድምስስ መጸ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።