mm_logo2.jpg

ብዕለት ቅድስቲ ሰንበት ክርስቲያን ዝንበብ (ዝጽለ)

ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም

ወላዲት ኣምላኽ ምስጋና።

1(፩).ኦ ካብ ኵለን ኣንስቲ ብርኽቲ ዝኾንኪ ማርያም ፍቅርቲ ተሰመኺ፡ ንስኺ እታ ቅድስተ ቅዱሳን እትበሃል ካልኣይቲ ቀመር (ክፍሊ) ኢኺ፡ ኣብ ውሽጣ ኸኣ ብኢድ እግዚኣብሔር ዝተጻሕፋ ዓሠርተ ቃላት (ትእዛዛት) ናይ ኪዳን ጽላት ዘለዋ፡ ኣቐዲሙ ብየውጣ ዓሠርተ ትእዛዛት ነገረና፡ ንሳ ኸኣ ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳመይቲ ስሙ ኢያ፡ ብዘይ ምልዋጥ ካባኺ ሰብ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓድሽ ኪዳን መተዓረቒ ኮነ፡ ንሱ ብምፍሳስ ቅዱስ ደሙ ንምእመናን ኣንጺሕዎም፡ ንኣሕዛብ'ውን ቀዲስዎም ኢዩ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

2(፪). ኦ ኣዴና ንጽህቲ ወላዲት ኣምላኽ ምእንት'ዚ ኵልና ነዕብየኪ ነኽብረኪ ኣሎና፡ ኵሉ ጊዜ ካብቲ ፈታው ሰብ ወድኺ ምሕረት ምእንቲ ክንረክብ ናባኺ ንልምንን ነንቃዕርርን ኣሎና። ካብ ዘይነቅዝ (ዘይቊንቊን) ዕንፀይቲ ዝተሠርሐ፡ ኵለንትናኡ ብወርቂ ዝተለበጠ ታቦት፡ ንቓል እግዚኣብሔር ይመስል፡ ንሱ ብዘይ ምፍላይን ብዘይ ምልዋጥን ሰብ ዝኾነ፡ ጥፍኣት ዘይብሉ ንጹሕ መለኮት፡ ምስ ኣብ ማዕርነት ዘለዎ ኢዩ፡ ብእኡ ንንጽሕቲ ድንግል ኣብሠራ፡ ብቅዱስ ኪነ-ጥበቡ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ከማና ሰብ ኮነ፡ መለኮቱ ኣዋሂዱ ብዘይ ርኽሰት ካባኺ ሰብ ኮይኑ ኢዩ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

3(፫). ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ዝተሳእሉ ኪሩቤል ዝጋርዱኺ መቕደስ ኢኺ፡ ኦ ንጽሕቲ ቃል ካባኺ ብዘይ ምልዋጥ ሰብ ዝኾነ፡ ኃጢኣትና ዝሠርየልናን ኣበሳና ዝድምስሰልናን ኮይኑ ኢዩ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

4(፬). ኣብ ውሽጣ ሕቡእ ሕብስቲ ዘለዋ ንጽህቲ መሶብ ወርቂ ንስኺ ኢኺ፡ ንሱ ድማ ንኹሉ ዓለም ሕይወት ዝህብ ካብ ሰማያት ዝወረደ ሕብስቲ ኢዩ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

5(፭). ድሙቕ ብርሃን ዝተሸከምኪ ናይ ወርቂ ቀዋሚ ቀንዴል ንስኺ ኢኺ፡ ንሱ ኸኣ ኵሉ ግዜ ንዓለም መብራህቲ ኢዩ፡ መጀመርያ ዘይብሉ ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን፡ ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ፡ ብዘይ ምልዋጥ ካባኺ ሰብ ዝኾነ፡ ነዞም ኣብ ጸልማትን ኣብ ድነ-ሞትን እንነብር ብምምጽኡ ኣብርሃልና፡ ኣእጋርና ኸኣ ናብ መገዲ ሰላም (ድሕነት) ኣቕነዐ፡ ብፍሉይ ምሥጢር ጥበቡ ኣድሒኑና ኢዩ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

6(፮). ፍሕሚ ሓዊ ዝተሸከምኪ ቡሩኽ ኣሮን ካብ መቕደስ ዝወሰዳ ናይ ወርቂ ማዕጠንቲ ንስኺ ኢኺ፡ ኃጢኣት ዝሓድግ፡ ጌጋ ዝድምስስ፡ ንሱ እቲ ካባኺ ሰብ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር ኢዩ፡ ነብሱ ነቦኡ ሥሙር መስዋዕትን ዕጣንን ጌሩ ዘቕረበ ወድኺ ኢዩ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

7(፯). ኦ ማርያም ቃል እግዚኣብሔር ዝወለድክልና መልክዐኛ ርግቢ ተሓጐሲ፡ ንስኺ እታ ካብ ሱር እሴይ ዝበቘለት ጥዑም መኣዛ ዘለዋ ዕምባባ ኢኺ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

8(፰). ከይተኸልዋን ማይ ከየስተይዋን ዝለምለመት በትሪ ኣሮን ነበረት፡ ኦ ወላዲት ክርስቶስ ሓቀኛ ኣምላኽና፡ ንስኺ’ውን ከምኣ ኢኺ፡ ንሱ እቲ ዝወለድክዮ ብዘይ ዘርኢ፡ መጺኡ ኣድሓነና፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

9(፱). ኦ ምልእተ ጸጋ ሓለፋ ኵሎም ቅዱሳን ንስኺ ክትልምንልና ይግባኣኪ ኢዩ ምኽንያቱ ንስኺ ካብ ሊቃነ ጳጳሳት ትዓብዪ፡ ካብ ነቢያት'ውን ኣጸቢቕኪ ትኸብሪ ኢኺ፡ ካብ ግርማ ሱራፌልን ኪሩቤልን ዝበልጽ ተፈታዊ ግርማ ሞገስ'ውን ኣሎኪ፡ ንስኺ ናይ ብሓቂ ትምክሕቲ ወገንና ኢኺ፡ ንነፍስና'ውን ሕይወት እትልምኒ ኢኺ፡ ስለዚ ናብ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና፡ ብቕንዕቲ ሃይማኖት ኣብ እምነቱ ኸጽንዓና፡ ይቕሬታኡን ምሕረቱን ክህበናን ብብዝሒ ምሕረቱ ሓጢኣትና ክሓድገልናን፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።