mm_logo.jpg

ብዕለት ቀዳመይቲ ሰንበት ዝንበብ (ዝጽለ)

 ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም

ወላዲት ኣምላኽ ምስጋና።

1(፩). ንጽህትን ብርህትን፡ ብኹሉ ቅድስትን ዝኾነት ድንግል ማርያም፡ ንጐይታ ኣብ ግናዕ ኣእዳዋ ዝሓቘፈቶ፡ ኩሉ ፍጥረት ከኣ ምስኣ ይሕጐሱ፡ ብዓቢይ ድምፂ ቅድስት ድንግል ለምንልና እናበሉ ዝልምኑኺ ኢኺ'ሞ ቅድስት ድንግል ለምንልና

2(፪). ኦ ምልእተ ጸጋ ተሓጐሲ፡ ካብ እግዚኣብሔር ሞገስ ዝረኸብኪ ተሓጐሲ፡ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኢዩ'ሞ ተሓጐሲ።

ኦ ግርምት ድንግል ዕቤትኪ ዕፁብ ኢዩ እናበልና ነመስግን፡ ምስ ገብርኤል መልኣኽ ኰይንና ፍስሓ ነቕርበልኪ፡ ምኽንያቱ ድሕነት ወገንና ካብ ከርሥኺ ብዝተረኽበ ፍረ ኰይኑ ኢዩ፡ ናብ እግዚኣብሔር ኣቡኡ ኸኣ ኣቕሪቡና ኢዩ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

3(፫). ርኽሰት ዘይብሉ ንጹሕ ቤተ ከብካብ ስለ እትመስሊ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ሓደረ፡ ሓይሊ ልዑል'ውን ኣጽለለኪ፡ ኦ ማርያም ብሓቂ ንዘለዓለም ዝነብር ቃል፡ ወልደ ኣብ ወለድክልና፡ ንሱ ድማ መጺኡ ካብ ሓጢኣት ኣድሒኑና ኢዩ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

4(፬). ንስኺ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝተረኸብኪ ዘመድ ኢኺ፡ ብሥጋ ኸኣ ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወለድክልና፡ ንሱ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ሓደ በይኑ ናይ ኣብ ቃል'ዩ፡ ሥልጣኑ ሰዊሩ ካባኺ መልክዕ ባርያ ወሰደ ስለዚ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

5(፭). ኦ ወላዲት ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘላ ካልኣይቲ ሰማይ ኮንኪ፡ ፀሓይ ጽድቂ ጐይታ ብዘይ ርኽሰት ካባኺ ተወልደልና፡ ከምቲ ትንቢት ነቢያት ከኣ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይን ብዘይ ጉድለትን ወሊድክዮ ኢኺ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

6(፮). ቅድስተ ቅዱሳን ዝተሰመኺ ማሕደር ንስኺ ኢኺ፡ ኣብ ውሽጣ ኵለንትናኡ ብወርቂ ዝተለበጠ ታቦት ዘሎኪ፡ ከምኡ'ውን ናይ ኪዳን ጽላትን ሕቡእ መና ዝሓዘት መሶብ ወርቅን ዘሎኪ ኢኺ፡ ንሱ ኸኣ መጺኡ ኣብ ድንግል ማርያም ዝሓደረ ወዲ እግዚኣብሔር ኢዩ፡ ቃለ-ኣብ ብዘይ ርኽሰት ካብኣ ሰብ ኮነ፡ ነቲ ምስጋና ዝመልኦ ንጉሥ ኣብዚ ዓለምወለደቶ፡ መጺኡ ከኣ ኣድሓነና፡ ኣደ ነባቢ በጊዕ ዝተሰመኺ ማርያም ክትሕጐሲ ንበሪ፡ ንዘለዓለም ነባሪ ዝኾነ ወዲ ኣብ መጺኡ ካብ ኃጢኣትና ኣድሒኑና ኢዩ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

7(፯). ኣደ ንጉሥ ክርስቶስ ተሰመኺ፡ ንዕኡ ምስ ወለድኪ ኸኣ ብድንግልና ነበርኪ፡ ብኽንገር ዘይክኣል ምሥጢር ንኣማኑኤል ወለድክዮ፡ ስለዚ ንሱ ውን ብዘይ ጉድለት (ጥፍኣት) ሓልዩኪ ኢዩ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

8(፰). እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኡ ተቐሚጡ ከሎ ያዕቆብ ዝረኣያ መሳልል ንስኺ ኢኺ፡ ብኹሉ ክፍለጥ ወይ ክምርመር ዘይከኣል ኣምላኽ ኣብ ከርሥኺ ብድንግልና ፀዊርክዮ ኢኺ፡ ስለዚ ምእንቲ ድሕነትና ክብል ካባኺ ንዝተወልደ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማላዲት ኴንክልና ኢኺ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና

9(፱). ኦ ብርኽቲ ንጽህቲ ኣዳራሽ፡ እንሆ ጐይታ ብብዝሒ ምሕረቱ ንዝፈጠሮ ኩሉ ዓለም ንኸድሕን ካባኺ ተወልደ፡ ንዕኡ ድማ ነመስግኖን ንወድሶን፡ ንሱ ሕያዋይን መፍቀር ሰብን ኢዩ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

10(፲). ኦ ምልእተ ጸጋ ርኽሰት ዘይብልኪ ድንግል ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ፡ ክብረት ኩሉ ዓለም ዝኾንኪ ጽርይቲ ብርለ፡ ዘይትጠፍእ ብርሃን፡ ዘይትፈርስ መቕደስ፡ ዘይትቐንን በትሪ ሃይማኖት፡ ምርኩስ ቅዱሳን ኢኺ፡ ናብቲ መድሓኒና ዝኾነ ሕያዋይ ወድኺ ለምንልና፡ ምእንቲ ክምሕረናን ይቕረ ክብለልናን ሓጢኣትና ውን ክሠርየልና ቅድስት ድንግል ለምንልና።