mm_logo.jpg
mm_logo3.jpg

ማኅበረ ማርያም ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ

ማኅበረ ማርያም ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ

ርኽቡና (ተወከሱና)

Facebook Link Twitter Link YouTube Link

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣኃዱ ኣምላክ ኣሜን!

እንተ ደንጎየ እኳ ተጸበዮ

ት/እንባቆም 2፡3

ንበይነይ ይከውን እሞ ከምዚለከኣ ይሓስብ ፡ ካብ ምስትንታን ውን ዓዲ ኣይውዕልን።ካብ ምርኮ ዝመልሱ ነገስታት ድዮም፧ ንስደት ዘሕጽሩ መኳንንቲ ድዮም፧ ነታ ናብ ወሃቢኣ ዝተነጥቀት ሰላም ዝቆጻጸሉ ሰረገላታት ዓለምና ድዮም፧እቲ ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ ማሕፉድኦም ድዩ ዘሎ፧ ንኅጻናትን መበለታት እዛ ዓለም እዚኣን ኣብ እንግድዕኡ ዝጾረከ ኣየናይ ጉልበት ኢዩ፧  ነዛ ሰዓት እዚኣ ናቱ ጌሩ ዝተቆጻጸራ ደቃይቃ ድማ ዝቀመረ ኣቦ ዘመናት ሎሚ ናበይ ኣበለ፧ እሞ ንጊድኡ ነቲ ግንዖ ዘላለሙ ከም ድርብ ድርዒ ዝተከድኖ’ኽ ኣየናይ ጉልበት አዩ፧ ነዚ ኩሉ ኮንትነተይ ምስ ፈለጥኩ ኢየ ዘስተውዓልኩዎ ። ነቲ ህሉው የለን በልኩዎ ።ኣብ ኩሉን ንዘላለምን ከም ዘሎን፡ ንድምጺ ምህለላይ ከምዘየስ ተውዓለን ቶባእ ድሕሪ ደጊም በልኩዎ ።ናይ ሙሴን ናይ ዮሴፍን ዘመን ጉብዝና እንዳጠመትኩ ነቲ ናይ ትዕግስቲ ኣምላክ ፡ ምሳካ ክሳለ ኣየምሕረለይን ኢዩ በልኩዎ ።ንጉዕዘይ ባዕለይ ብዘይ መራሒ ክፍልሞ ጀመርኩዎ ። ንእግዚኣብሔር ቀዲመ ከም ዝበጽሕ ድማ ምስ ነብሰይ ጥራሕ ተሰማማዕኩ። ግን ኣይከኣኩን ፡ ተረፍኩ ደኣ እምበር ኣይበጻሕኩን።ኣነውን ከምቶም ቀዳሞት ተመሃርኩ ፡እቲ ዝገርም ንእግዚኣብሔር ክቅድም መን ዘይጎየየ። ግናከ ኩሉ መስይዎ ኣብ መገዲ ተረፈ። ነቶም ቅዱሳኑ እኳ በዚ ጉዳይ እዝስ ግርም ጌሩ ኢዩ ኣስተምሂርዎም ።

ብርግጽ ስደት መሪር እዩ ፡ ባርነት ውን መወዳድርቲ ይብሉን ፡ ፈጣናት ኣእጋር እግዚኣብሔር ግና ካብ ፈጣናት መራክብናን ሰረገላታትናን ካብ መንኮርኮር ትምክሕትናን ይቅልጥፋ ።መን እዩ ከ ካብ መንጎና በተግ ኢሉ ክበጽሕ ኢየ ብምባል ዝተበገሰ እሞ ከይ ዓረቦ ዝበጽሐ᎒ ሕጂ ውን ኣነስ ኩላትና ኣብ በረካ ገና ኣርዑትና ከየውረድና ከም ዝመሰየና ኢየ ዝዕዘብ ዘለኩ ።እሞ ነቲ ንደልዮ ደኣ መን የምጽኣዮ᎒ ንዝተሰወረ መዝገብና ከመን ይገንጽሎ፧ እቶም ንምከሓሎም ሰረገላታት ባቢሎን!  እቶም ካብ ጥሙይ ነብሪ ንላዕሊ ዝጭክኑ ኣፍራስ ባቢሎን ሎሚ የለዉን ። ብጽፍርና፡ ባዕልና፡ ብሓይልና፡ብጉልበትና፡ብቅልጽምና ክንብል ዘሕለፍናዮ እዋናት ነቲ ንደልዮ ኣየቀበለናን።

ስለዚ እቶም ሰላምና ከምጽኡ ዝለኣኽናዮም ኣጉባዝ ተሓለሉ።ብዝወጽዎ ከይተመልሱ ከኣ ኣብ ምድረበዳ ተረፉ። እንሆ ሰይጣን በርቲዑ ድፋዕና ክጥሕስ ዝተረፎ የብሉን ፡ ነስተውዕሎ እሞ ፡ድሕሪ ምርኮ ናትካ ኣይኮንካን እትኸውን ። ብዘይ ንጉስ ካብ ወፈርና እንተ ተሰዓርናን እንተ ተሰነፍናን ኣብ ታሪክናን ኣብ መዝገብናን ይጸሓፍ ደኣ አምበር ፡ መዝገብ ንጉስሲ ዝድፈር ኣይኮነን።ከመይ ንሱስ መዝገቡ መዝገብ ቅያን ዓወትን ስለዝኮነ።(ንስካ በቲ ኣባና ዝወረደ ኩሉ ጻድቅ ኢካ) ዝብል ጽሑፍ ስለዘሎ ቀየስቲ ባዕልና ካብ ኮንና ፡መን ደኣሉ ብሂወትና ዝሕተት? እቲ ብ መገድካ ኣይንከይድን ዝበልናዮ ጎይታ ተሓታቲ ኣይኮነን።ከመይ ናቱ ቅኒትን ዜማን ርትዕን ከምዚ ዝብል ስለ ዝዅነ (ዓወት እትረክብ ብሓይለይ እምበር ብጥበብካ ኣይኮነን) ነዚ እንዳረኣና እና ከኣ ናብ ምድረበዳ ብዘይ ዕጥቂ ንጉስ ዝወጻእና።

          ስለምንታይ እና ግን ንናይ ሂወትና ጉዕዞ ጎይታ ባዕሉ ባሪኩን ቀዲሱን ክፍልሞ ዘይተጸበናዮ፧ ስጉምቲ ባዕልና ግንናብ ዘይንፈልጦ ኢዩ መሪሑና ፡ካብ ቤትና ወጺእና ኣብ ኪናት ተሰሊፍና እንዳ ሓለና ፡ሰኣን ትዕግስቲ ፡ ንደቃይቁ ክንዲ ምጥማትን ብዓቅሊ ክንዲ ምጽባይን ምስቲ ዘይዱንጊ ተማጊትና ።ውጽኢቱ ከኣ ንቤትናን ንቤትኣቦናን መርገም ኣምጻእናላ ። ባራኪ ግን ንሱ ኢዩ ፡ነቲሰልፊ ዝጅምሮ ውን ባዕሉኢዩ ።ንሱ ዝዱንጊ ኣይኮነን ፡ሙሴ ኢዱ ከየልዓለ ብምውጻእና ግና ፍልስጤማውያን ሰዓሩና ። ንቤት መቅደስና ከኣ ዘመቱ ፡ሽዑ ሰብነትና ረከሰት።ንናይ ትዕግስቲ ሰሌዳ ብሰንኪ ዘይ ምንባብና ፡ዝተፈተናዮ ፈተናታት ኩሉ ብ ክሳራ ተዛዘመ። ዘይከም ትማሊ ሎሚ ሰናፋት ኮንና።ትማሊ እወ ትማሊ ፡ንትማሊ ኣጸቢቅና እንዲና ንፈልጣ፧ ስም ንጉስ ኢየሱስ ሒዝና እንዲና ኣብዚ ዝበጻሕና፧ ሎሚ ኣብ ምልባምና ግና ብዕሽነት ተገኒዝና ። ስሙ ትዕግስቲ ኢዩ ።ሴፍ ከየልዓለ ከኣ ብስቅትኡ ይገንሕ።ንድምጺ ኣህዛብን ንጉሪምሪምትኦን ከውሊ ይገብረሉ፡ምስኦምከለና ይስእኑና ብምድሮም ክንሓልፍ ኣይተከልከልናን። ስለ ዝተጸበናዮ ፡ማዮምን ወርቆምን ኩሉ ጥሪቶምን መንጢሉ ንዓና ሃበና ።ኩሉ እቲ ብግዚኡ ዝኮውን ጥዑም ኮነ ። ሳላ ከምኡ ኢና ከኣ ዝከበርና ።ሎሚ ግና ኣይግድን ፡ነቲ ናይ ምድሓንና እምባ ገጊናዮ ። ስምናን ጉልበትናን ኣቀዲምና ዝለኣክናዮም መልእክተኛታት ኣይተመልሱን ብምባል ህላወ ንጉስ ኣጠራጢሩና ። ንዕኡ ዝጽበ ሰብግና ብጹእ ኢዩ ።

ትዕግስቲ ዝሕላገቱ መንግስቲ ግና ብስቅታ ኢዩ ዝገንሕ። ካብ ኣእጋር ብዙሃት ከኣ ይቅልጥፍ ።ስለዚ ኣይድንጉን ኢዩ።ነታ ብሕማምን ፡ ድካም ናብራ እዚ ዓለምን ዝተሰነፈት ሰብነትና ዘድሕና ሰራዊት ሰማያዊ ሓይሊ ንጉስ ኢዩ። ስለዚ ዋላ እዃ እንተ ደንጎየ ተጸበዮ።

ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉምትኡ ዝቆጸረ በረከትካ ንክበዝሕ አዩ ። ሰራዊት ኣምላክ ስርሑ ዝርስዕ ጭፍራ ኣይኮነን።እቲ ዘይበሊ ሓደራ ንዓካ ንምድሓን ዝተገንጸለ ሰማያዊ ኣጀንዳ ኢዩ። ስለዚ ተጸበዮ። እወ ጥዑም ባርነትን መከራን የለን ፡ጽባሕ ግና ኣይክትምለሶን ኢካ ። (ደጊም እዛ መንገዲ ኣይክትምለስዋን ኢኩም) ይብልቃሉ ። ናይ ትዕግስቱ ስጉምቲ እንተበዝሐ ካብኡስ ፍረ ወለዱ ይዛይድ እሞ ጽባሕ ሓጎስካ ካዕበት ኢዩ። ጎይታካ ሃታሃታ ኣይልማዱን ኢዩ ። ነቲ ዝመረረ ጉዕዞ ቀራንዮ እዃ ምስ ህዝቡ እንዳ ተላዘበ ኢዩ ዛዚምዎ። መወዳእትኡ ከኣ ዓወት ኢዩ ። ምርኮ ማረኸ እምበር ኣይተሳዕረን ።

 እምበኣር ናይምድሓንና መገዲ ኣቓራጭ ነይሩ እንተዝከውን ፡ ምናልባት ንዘመናት ዝኣክል ብፍቅሪ ኣይመዘንተናሉን ። ኣይምተዘከረን ውን ። ግና ቀስ ኢሉ ነቲ ከውሒ ልብና ብምፍንቃል ኣብ ልብና ሓወልቲ ጽድቂ ተከለ። ነቲ ናትና ንብሎ ጣኦት ስዒሩ ናቱ ገበረና ። ስለዚ ሎሚ ናትና ኣይኮናን ።ብፍቃድና ክንነብር ውን ኣይግበእን ።ብእኡ ኢና እንነብር ፡ብእኡ ከኣ ንወሳወስ ። ንሱ ካባና ርሑቅ ኣይኮነን ።ንረዲኤትና ውን ኣይድንጉን ኢዩ።

እወ ኣብ ውሽጡ ክንኣቱ ማዕጽኡ ካብ ከፈተልና መሊሱ ገጹ ኣይክውለልናን ኢዩ። ንስካ ጥራሕ 430ዓመት ኣብ ስደት ፡ 38 ዓመት ኣብ ዓራት፡ 12 ደም እንዳ ፈሰሰኪ ተጸበይዮ/ተጸበዮ። ናይ ፋርስን ሜዶንን ናይግሪክን ጥበበኛታትን ሊቃውንትን  ዘይብምሎም ዘለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ጥራሕ ኢዩ። መድኀኒት ምሰኡ እዩ ዘሎ ። ስደትና ውን ክሓጽር እዩ። መዝሙር ሰላም ክንዝምር ኢና። ነዚ ክገብር ክመጽእ ኢዩ ። ብርግጽ ከኣ ኣይክድንጉን ድማ ኢዩ። (እንተደንጎየ እዃ ተጸበዮ) ደኣ እምበር ካብ መዝገብካስ ኣይትውጻእ ።ከመይ ጻድቅ ብእምነት ኢዩ ዝነብር። አንባቆም 2፡3።ተወሳኪ ጥቅስታት። መዝ 40፡13፡ መዝ 62፡1-2 ፡ት/ እንባቆም 1፡5፡ መዝ 62፡8፡ ያእ 1፡2-4 ግብ 14፡22

ይትባረክ እግዚኣብሔር ኣምላከ ኣበዊነ ።