mm_logo.jpg

በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣኃዱ ኣምላክ

መልሲ ንሕቶታትኩም

ደቀይ ብከመይ ክርስቲያን ኮይኖም ይዓብዩ፧

 

ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝውለዱ ደቅና ክርስቲያን ኮይኖም ንኽዓብዩን ንክርከቡን ኣሸጋሪ ኮይኑ ይርከብ። ካብ ክንወልድ ንኸይ ንወልድ ዝደፋፍእ ዓቢይ ሽግር ኮይኑና ኣሎ። ስለዚ ብኸመይ መንገዲ ደቅና ክርስቲያን ኮይኖም ከም ዝዓብዩ ክንገብሮም ንኽእል፧

       መጽሓፍ ቅዱስ ውሉድ ውህበት እግዚኣብሔር እዮም እዩ ዝብል። እቲ ውላድ ኣይደልን ብምባል መከላኸሊ ዝጥቀም ድማ ጸጋ እግዚኣብሔር ከይ ቅበል ካብ እግዚኣብሔር ዝሽፍት እዩ። እግዚኣብሔር ናይ ነገሥታት ንጉሥ፡ ናይ ጥበበኛታት ጥበበኛ፡ ልቢ ሰብ ከይሓሰበ ከሎ ክሓስቦ ዝኽእል ዝፈልጢ ኣማኻሪ ዘየድልዮ መኻሪ ምዃኑ እሙን እዩ። ውላድ ክህበና ከሎ ድማ ዓቅምና ፈሊጡ እምበር ኪኖ ዓቅምና ዝህበና ጨካን ኣይኮነን። ስለዚ ቅድሚ ናብቲ ቀንዲ ሕቶ ምእታወይ ዉሉድ ከይትወልድ ዝግበር ህድማን ናይ ዓለም ምናምንቲ ስራሕ  ከም ክርስቲያን፡ ደቂ እግዚኣብሔር ንሰማያዊ መንግሥቲ ዝተመረጽና ካባና ክነርሕቆ ይግባእ።

       ብምቅጻል ደቅና ብኸመይ መንገዲ ኣብ ፍቅሪ እግዚኣብሔር ክነዕብዮም ኣሎና ንዝብል ሕቶ ንምምላስ፡ ተኣዛዝነት ሃናጺ እዩ፡ ገዛእ ፍቃድ ድማ ዕንወት እዩ። ቆልዓ ከምቲ ንእግዚኣብሔር ዝእዘዞ ከምኡ ድማ ንወለዱ ክእዘዝ ክምሃር ኣለዎ።  ናይ ወለዱ ቃላት ድማ ኣብ ምሉእ ሕይወቱ ኣይክርስዖን እዩ፡ ንዓበይቲ ሰባት እውን ኣብ መላእ ሕይወቱ ኣኽባሪ ክኸውን እዩ፡ ንዓበይቲ ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ ዝንእሱ እውን።  እንተኾነ ግና ብኸምዚ ዘዕብዩ ኣዝዮም ውሑዳት ስድራቤት እዮም ዘለዉ።

       ርኹስ መንፈስ ኣብ ኣእሙሮ ሕጻናት ብምእታው ይዕንቅፎም፡ እሞ ክርብሾም ይጅምር። ሕጻን ብፍላይ ቅድሚ ሓሙሽተ ዕድሚኡ ተኣዛዝነት ክምሃር ኣለዎ፡ምኽንያቱ ኣብቲ ዕድመ እቲ እዩ ናይ ሕጻን ባህያት ክምዕብል ዝጅምር። በዚ መንገዲ ናይ ጠባያት ባህርያት ዝተማህረ ሕጻን ኣብ መላእ ሕይወቱ ኣይገድፎምን እዩ።  ወለዲ ኣብዚ ዕድመ እዚ ፍጹም ዝኾነ ተኣዛዝነት ከምህርዎም ይግባእ። ውለዲ ገለ ነገር ምስ ዝብልዎም “ኣሜን ክኸውን ኣለዎ እቲ መልሲ። እንተኾነ ግና ኣብዚ ግዜ እዚ ውለዲ ነዚ ነገር እዚ ኣይፈልጥዎን እዮም፡ ዝምህርዎምውን ኣንጻር እዩ።

       ወለዲ  ንውላዶም ኣብዚ ጽናሕ እንተ ኢሎሞ ክጸንሕ እዩ ዘለዎ፡ እንተኾነ ግና ሕጻን ሕጻን፡ ኣብ ሓደ ቦታ ተቀሚቶም ክጸንሑ ኣይክእሉን እዮም።  ስለዝኾነ ክጸንሕ ኣይክእልን እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ወልደ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም። መብዛሕትኡ ዝጋጥም ወለዲ ንደቆም ብዘይ ምእዛዞም  ይቁርጥጥዎም ወይ ይሃርምዎም።  ቁርጣጦ፡ ጠፍ እዩ ተባሂሉ ክጽዋዕ ይኽእል ይኾውን ግና ካብ ፍቅሪ ወጻኢ እዩ፡ ቆልዓ ፍቅሪ ክስምዖ ክኸእል ኣለዎ። ማለት ካብ ፍቅሪ ተበጊስካ ትቀጽዖ ከምዘለኻ ክርዳእ ክኽእል ኣለዎ። ወለዲ ኣብ ሕርቃን ከለዉ ደቆም ክቀጽዕ ብፍጹም የብሎምን።  ሓሪቅካ ክትእርም ትፍትን እንተኾይንካ ሓንቲ ኣይተፍርን ኢኻ። ርእስኻን ውላድካን ጥራይ ኢኻ እትሃሲ። ንውላድካ ናብ ቅኑዕ መንገዲ ክተምጽኦ እንተ ደሊኻ፡ ምሃሮን ምዓዶን፡ ሽዑ መጀመርታ ገዛእ ርእስኻ ኣህድእን፡ ኣዕግስን፡ ብብዙሕ ፍቅሪ ድማ ነቲ ሰብ ተዛረቦ። ብፍቅሪ ከምዝተዋህቦ ስለ ዝስምዖ  ዝተዋህቦ ምኽርኻ ክቅበሎ እዩ። ብዝኾነ ዋጋ እትደልዮ ክትረክብ እንተፈቲንካ ግና ሓንቲ እኳይ ኣይትረክብን ኢኻ። በዚ ድማ እዩ ሕጻናት ተቃውሞ ዝማዕብሉ። ሕጻን ተኣዛዚ እንተዘይኮይኑ ምቑርጣጥ ኮነ ምህራም መፍትሒ ኣይኮነን።

       ሓደ ሕጻን ዝደለዮ ዘበለ ወለዱ ዝገብሩሉን ዘዳልዉሉን እንተኾይኖም ኣሽጋሪ እዩ። እቶም ሕጻናት ዓበይቲ ምስኮኑ ኩሉ ሰብ ድልየቶም ከማልኣሎም ይደልዩ። ከምዚ ዓይነት ሕጻናት ርኢኻዶ ትፈልጥ፧ንጉሥ ኮነ ንግሥቲ ዘይረኽብዎ ሕንቓቐ።

       ወለዲ ብናእሽቱ ነገራት ንደቆም ክቀጽዑ ይርኣዩ እዮም። ልክዕ ከመይ ጌሮም ብጸጥታን ብህድኣትን ቀስ ኢሎም ክዛረብዎም ከምዘይ ክእሉ። ስድራቤታት ደቆም ስርዓት ከትሕዝዎም ምስ ዝደልዩ ድሕሪ ኩሉ ምቁጽጻር ፍቅሪ ከምዘሎ ከርእዩ ይግባእ።  ወላ ሓንተ ረብሓ ስለ ዝይርከበሉ፡ ሕጻናይ ጌጋ ምስ ገበሩ ብቀጥታ ክቅጽዑ የብሎምን። መጀምርታ ሕርቃንካ ክንቆጻጸር ይግባኣና፡ ካብኡ ቀጺልና ብብዙሕ ፍቅሪ እቲ ሕጻን ጌጋ ከምዝገበረን ናቱ ውጽኢት ድማ መቅጻዕቲ ክቅበል ምዃኑ ንንገሮ። ደጊሙ ሓደ ዓይነት ምስ ዝብድል መቅጻዕቱ ካብ ቀዳማይ ብዝላዓለ ይቅጻዕ፡ ብኸምዚ ድማ ስሮዓት ይምሃር።

       መብዛሕትኡ ኣብ ስድራ ሓድነት ወይ ሓደ ሓሳብ ኣይርከብን እዩ፡ ኣዴታት ወይ ኣንስቲ ንብዓል ቤተን ብዘይ ምእዛዝ ትእዛዛት እግዚኣብሔር የፍርሳ እየን ከምኡ ድማ ሰብኡት። እግዚኣብሔር ሰብ ሓዳር ሓደ ሓሰብ ክኾኑ ይደሊ። ትእዛዝ እግዚኣብሔር ብምጥሓስ(ምፍራስ) ኣብ ቤቶም ሲኦል ይፈጥሩ።

ሓደ ሰብ ኣብ ስድራቤት ብሓቂ ዝጽሊ እንተሃል ኣብቲ ስድራ ቤት ዓብይ ለውጢ የምጽእ። ጸሎት ጸጋ እግዚኣብሔር ይስሕብ፡ ኩሎም ኣባላት እታ ስድራ ድማ ይርድኦም(ይስምዖም)እዩ፡ እቶም ናይ ልቢ ዝሕታለ ዘለዎም ከይተረፈ። ከየቋረጽኩም ጸልዩ።

       ሓደ ሰብ ካብ ዘለዎ ምኞት ኮነ ሓሳብት ብምብጋስ ኣብ ሓንቲ ስድራ ቤት ውህደት ኮነ ህኮት ከምጽእ ከምዝኽእል ክትምልከት ትኽእል ኢኻ። ርእሲ ናይታ ስድራቤት ብብዙሕ ሓሳባትን ሽግራትን ዝተጻዕነ እነትኾይኑ ሰላም ናይታ ስድራቤት ብቀጥታ ይዘርጋ እዩ። ኩሎም ኣባላት እታ ስዳራቤት ይጭነቁ። ሰላም የብሎም፡ ዕረፍት እውን ኣይረኽቡን። ርእሲ እታ ስድራቤት ኩሉ ግዜ ሰናይ ነገር ከመንጭወላ ክኽእል ኣለዎ።

       ብውድቀት ሰብ ናይ ንገራት ስርዓት ተባላሽዩ እዩ። ኣብ ባህሪ ኩሉ ነገር ስርዓት ኣለዎ፡ ኣብ ሰብ ግና ኩሉ ስርዓት ኣልቦነት እዩ። ኩሉ ነገር ተባላሽዩ፡ ኣንፈቱ ስሒቱ እዩ። ሕጋጋት ንሰማያዊ ኣቦና ብዘይ ምእዛዝና ባህርያዊ ስርዓት ከሲርና። እዚ ባህርያዊ ስርዓት እንደገና ንምምስራት ተሓርሞ ክነዘውትር ይግባእ።

       ትሕርምቲ ንኹሉ እዩ፡ ንመኖኩሳን ጥራይ ኣይኮነን። ንሰበይትን ሰብኣይን መርዓ ምኞትካ እተርውየሉ ጥራይ እንተኾይኑ ተቀባልነት የብሉን። ትሕርምቲ ብዘይምህላዎም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጸብጻብ ክህብሉ እዮም። ልክዕ እዩ ከምቲ ሓወርያ ጳውሎስ ዝበሎ ሰይጣን ምእንታን ከየታልሎም ንነዊሕ ግዜ ብትሕርምቲ ክጸንሑ ኣይግባእን፡ እንተኾነ ግና ብናይ ክልቲኦም ምርድዳእ ትሕርምቲ ከዘውትሩ ኣለዎም (1ቆረ7፡1-6)። ኣብ ጽሞ ግዜ ኮነ ኣብ ዓበይቲ ብዓላት ሰብሓዳር ካብ ርክብ ክሕረሙ ይግባእ። ስለዚ ብቅድስና እትልለ ስድራ ቤት ንኡሽተይ በት መቅደስ እያሞ ዝደፍራ ናይ ጸልማት ሓይሊ የልቦን። ብቁርባን፡ ብጸሎት፡ ብሓድሕድ ምትእዝዛዝ፡ ምክብባርን፡ ትሕርምትን ዝወቀበት ስድራቤት ዕለታዊ ምንቅስቃሳ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝመርሓ ኩሉ ግዜ ምስ በርሀት እያ።

ሰብሓት ለኣብ ለወላዲቱ ድንግል ለመስቀሉ ክቡር