mm_logo3.jpg

 

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣኃዱ ኣምላክ ኣሜን

ሰብ ኩሉ ግዜ ክጽሊ ድኣ ኣምበር ክዝሕትልየብሉ፡፡ (ሉቃ18፥1)

ጸሎት ምልዓል ልቢ ናብ እግዚኣብሔር፡ ምፍሳስ ነፍሲ ኣብ ቅድሚኡ ብምዃኑ፡ ኅብረት ምስ እግዚኣብሔር፡ ምትእስሳር/ርክብ ኣብ መንጎ ኣገልጋልን ጎይትኡን እዩ፡፡ ጸሎት ምምጋብ ሠናይ ሥነምግባር ፡ ዕብየት መንፈሳዊ ሕይወት እዩ። ጸሎት ምስ እግዚኣብሔር ምዝርራብን ምልዛብን፡ ምስ ኩሉ ዝኽእል ምትዕርራኽን እዩ። ጸሎት ናይ ፍቅሪ ልብሲ እዩ።  ጸሎት  ንነፍሲ ምዉቅ መንፈሳዊ ባህጊ ትመልእ፡፡   ጸሎት ንነፍሲ ሓይሊ ፡ ንመንፈስ መግቢ እዩ።  ጸሎት ምስ ዝዝሕትልን ዝደክምን፡ ነፍሲ ፈራሕ ትኸውን፡ መንፈስ ድማ ኣብ መንገዲ  ትሰባበር፡፡ ጸሎት ሕይወት መንፈስ እያ፡ ምስ ተቍርጽ ክኣ ምንጺጪ ጸጋ ይደርቅ።

        ነቂሕና እንተ ዘይጸኒሕና፡ ንድቅስ። እንተደቅስና ድማ ጸላኢ መጺኡ ዝደልዮ ክርዳድ ኣባና ይዘርእ፡፡ ጸሎት ግና ድፋዕ ነፍሲ፡ መንጽሂ መንፈስ እዩ።  ጋሻ ሓሰብ ድማ በርቒቑ የርሕቅ፡፡  ዕርዲ፡ ሓላዊ፡ መሳርሒ፡ ኣጽዋር፡ ዘይብላ ልቢ ግዳይ ጋሻ ሓሳባት ትከውን፡፡  ገዛእ ርእስኻ ኣይትረስዕ፡ ዝሕልወካ መንፈስካ ክድቅስ ሸልል ኣይትበል፡ ብኣንጻሩ ንቁሕ ኩን፡፡ ንጸሎት ድማ ኩሉ ግዜ ንጡፍ ኩን፡፡ 

        ጸሎት ኣደ ክርስቲያናዊ ሥነምግባር፡ ጀማሪት ናይ ኩሉ ሃይማኖታዊ ህዋስ፡ ሓጹርን፡ ዓቃብን ናይ ኩሉ መንፈሳዊ ስነምግባር እዩ፡፡ ጸሎት መክዘን ጸጋታት፡ ምንጪ በረኸታት፡ ዕርዲ ደስታ፡ ሉጓም ሕርቃን፡ ንትዕብተኛ መንፈስ ዘስግድ እዩ። ጸሎት ዓወት ናይ ተዋጋእቲ፡ ኣርማ ናይ ተቃለስቲ፡ ፡ማሕተም ንጽሕና፡ መቆጻጸሪ ድንግልና፡  ጋሻ ተጕዓዝቲ፡ ሓላዊ ናይ ዝደቀሱ እዩ። ጸሎት፡ ሓይሊ ድኹማት፡ ሃብቲ ድኻታት፡ ዕቁባ ዝተሸገሩ፡ መጸናንዒ ንዝሓዘኑ፡ ማላዲ ንዝሓጥኡ እዩ፡፡ 

      ጸሎት ንኣድማስ ዝሓዘ ኣእዳው እግዚኣብሔር ስለ ዘንቀሳቅስ፡ ኩሉ ክገብር  ይክእል እዩ። ማዕጾ ሰማያት ይኸፍት፡ ኩሎም ኣመንቲ ድማ ካብ ኩሉ ሰናይ ነገር ተካፈልቲ እገብር፡፡ ሓይሊ ሰይጣን የዕኑ፡ ሰንሰልት ሓጢኣት ይሰብር፡ መእሰርቲ ክፍኣት ይፈትሕ፡ ኣርዑት ኢፍትሓውነት የላቅቅ፡ ናይ ጽልኢ ግዜ ይቃወም፡ ሴፌ ሞት ይሰብር፡ ቁጥዐ እግዚኣብሔር ድማ ናብ በረኸት ይቅይር፡፡  ኮታ፡ ጸሎት ዘይገብሮ ወላ ሓንቲ የልቦን። 

         ጸሎት መፍትሕ መንግስተ ሰማያት እዩ፡፡ ጸሎት እትኸደሉ ውሑስ መንገዲ፡ ጸልማት ክረኽበካ ዘይክእል፡  ናብ ቦታ ምጽንናዕ ይመርሓካ። ጸሎት እግዚኣብሔር ዘተንፍሶ ጥዑም መኣዛ፡ ጨና፡ ጥዑም ሽታን እዩ፡፡ 

       ጸሎት መሃንድስ ክርስቲያናዊ ስነምግባር እዩ፡፡  ጸሎት ከምቲ መሰረት ንገዛ  ክምኡ ድማ ንነፍሲ እዩ፡፡ ከምቲ፡ ማይ ንሓመድ፡ ጸሎት ክኣ ንነፍሲ የስብሖን የፍርዮን፡፡   ጸሎት ፍረ ናይ ጽድቂ ስራሕ ይከፍተልካ። ጸሎት ናብ ነፍሲ ዝውሕዝን ዝፈስስን ናይ ጸጋ ፈለግ እዩ።  ጸሎት ናይ ነፍሲ መግቢ ስለዝኮነ ብዘይክኡ ትደርቅን ትመውትን።  ብጸሎት ንኣእሙሮ ናብ ሰማያት የልዕል፡ በረኸት ቅድስናን ጸጋን ክኣ ናብኡ ይወርድ። 

       ነፍሲ ብዘይ ጽሎት ናብ ዕንወት፡ ድኽነት፡ ድርቀት፡ ተስፋ ቅብጸት፡ዕንወት፡ ድሕረት ዝተቃረበት እያ።   ብዘይ ጸሎት ነፍሲ ትቅህም፡ ፍስሃ ይጠፍእ፡ ጽባቀኣ፡ ይቅህም። ጸሎት እንተ ዛሕቲሉ፡ዝሕታለ ይመጽእ፡ ትህኪት ይዕብልል፡ ብርትዐ ይበንን፡ንጥፈታት ይጠፍእ፡ ሰማያዊ ባሕጊ የቃርጽ፡ ሰናይ ኣረኣእያ በኒኑ ይጠፍእ፡ ልቢ ድማ ክፉእ ምዮት ይሕዝ፡ ኩሎም መንፈሳዊ ስምዒታት ይጠፍእ፡ ደስታ ይቅምስል፡ሰላም ድማ ይበንን።

    ጸሎት ናይ ኩሉ ሓይሊ  እዩ፡ ብዘይክኡ ግና ኩሉ ትኸስር። ከምቲ ስጋ መግቢ እንተዘይተመጊባ ትጠፍእ፡ ከማኡ ድማ ነፍሲ ጸሎት እንተዘይተቀሊባን ብመንፈሳዊ ነገራት እንተዘይተመሲጣ፡  ደርቅን ምድረ በዳን ትኸውን። ስጋ ብዘይ ስፖርታዊ ምንቅስቃስን ዕረፍትን ትደክምን ትሓምምን፡ ከምኡ ድማ ነፍሲ ብዘይ መንፈሳዊ ምንቅስቃስን መለኮታዊ መጽናዕትን፡ ሕምምቲ ትከውን፡ ትሳቀን ትባላሾን። 

     ጸሎት ርእስኻ እተርእየሉ ምስትያት ይኹንካ፡፡ ልቦናኻ፡ ኣመለኻኽታኻ፡ ኩሉ ባሕግኻ፡ ዝንባሌኻ እትመዝነሉ መስፈርቲ ይኹንካ፡፡ ጸሎት ኣጽዋርካን ሴፍካን እዩ፡ እንተዘየሎ ግና ከምቲ ዋልታኡ ኣጽዋሩን ፈቲሑ ኣብ ውግእ ዝኣቱ ወትሃደር ክትከውን ኢኻ።  ኣብ ጸሎት ንጉድለታትካ መድሃኒት ትረክብ፡ ካብ ብልሽውና ኮነ ካብ ክፉእ ዕቁባ ትረክብ፡፡ ብሰብኣዊ ስቓይ እንተድኣ ተታሒዝካ ወይድማ ብኮንትነት እዛ ዓለም እንተ ድኣ ተታሊልካ፡ ኣብ ጸሎት ተዓቆብ፡ ድሕነት ኮነ ተቀባልነት ኣብኡ ክትረክብ ኢኻ። 

      ጸሎት ክንደይ ክቡርን፡ ዓይብን፡ ልዑልን እዩ!  ካብ ጸሎት ዝበልጽ የልቦን፡፡ ብጸሎት እትረኽቦ ማዕረ ክንደይ ልዑል እዩ!  ብእኡ መልእኽትኻ ክትፍጽም  ዝህውኽ ኮነ ዝዓግት ከየጓነፈካ ናብ ልዑል ኣምላኽ ተብተጽሕ። ኣብ ጎይታ ብዝደለኻዮን፡ ዝተመነኻዮን፡ ዝብሃግካዮን ንገዛእ ርእስኻ ተደስት። ኣብ ጸሎት ዝደለኻዮ ኣሎ፡ ብጸሎት ኩሉ እትምነዮ ክትሓትት ትኽእል። ብጸሎት ምስ እግዚኣብሔር ትዛተን ትዘራረብን፡ ናቱ ድጋፍ ድማ የደስተካ፡ ኩሉ ግዜ ህሉው እዩ፡ ይሰምዓካ ድማ። ርእስኻ ምስ ናይ ሰባት ስነምግባር እንተድኣ ኣቀራሪብካዮን ምስ ሰብ ጥበብ እንተ ተዛሪብካን ናታቶም ጠባያት ስነምግባርን ትለምድ። ምስ እግዚኣብሔር ምዝርራብካ ግዳ ክሳብ ኪንደይ ተኸስብ! ምቆት ከይተሰምዖ ናብ ሓዊ ዝቀረበ ኮቶ መን ኣሎ!                                                                            

      ብጸሎት ኣእምሮኻ ይነቅሕ፡ ልቦናኻ ይፍወስ፡ ሕልናኻ ድማ ይነጽሕ። ብጸሎት ብስነምግባርን ጸጋን ትዓቢ። ብጸሎት ልቦናኻ ብቅድስናን ንቅሓትን ይምላእ፡ ልዕሊ ሰብኣዊ ባህሪ ድማ ልዕል ይብል። ብጸሎት ካብ ምድራዊ ነገራት ልዕል ትብል፡ ኩሉ ድልየታትካ ድማ መንፈሳዊ ይኸውን። ሰራዊት ጸላኢኻ ኣንጻርካ ንኽቃለሱ ይበዝሑ። ናብ እግዚኣብሔር እንተ ዘይከድካን፡ ሓገዙ እንተዘይደሊኻን፡ ንጸላእትኻ ክተሸንፍ ፍጹም ኣይትኽእልን።ብቀጻሊ ከምዚ በሎ” ኦ እግዚኣብሔር ኣይትቀጽዖምን ዲኻ፡ ንሕናስ ኣብቅድሚ እዚ ዝመጻና ዘሎ ዓቢይ ጭፍራ፡ ኃይሊ የብልናን፡ እንታይ ከምእንገብር ከኣ ኣይንፈልጥን ኢና፡ ክትሕግዘና ናባኻ ንዕቖብ ኣለና።”(2ዜና20፡12) 

      ካብ ዕንወትን ጥፍኣትን ርእስኻ ንኽተድሕን፡ ናይ እግዚኣብሔር ሓገዝ ከምዘየድልየካ  ትሓስብ ዲኻ። ስለዚ ንምንታይ ካብ ጸሎት ትጎናደብ፡ ብዘይ ናይ ብሊኮቲ ቀጸላታት ገዛ ክትቀውም ኣይትኽእልን እያ፡ ከይሓረስካ ድማ ሜረት ፍርያማ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢያ።ከምኡ ድማ ብዘይ ጸሎት ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኪዳን ክንረክብ ኣይንኽእልን ኢና፡፡ ስርዓትን ቃልኪዳንን ብኸምዚ መንገዲ ስለዝተሰርዐ፡

 • “ለምኑ ክውሃበኩም እዩ፡ ድለዩ ክትረኽቡ ኢኩም፡ ማዕጾ ኣንኳሕኩሑ ክራሓወልኩም እዩ። ከመይ ዝለመነ ይውሃብ፡ ዝደለየ ይረክብ፡ ማዕጾ ዘንኳሕኹሔ ይርሓወሉ እዩ። (ማቴ7፡7-8)
 • ሓደ ካባኻትኩም ጥበብ ዝጎደሎ እንተሎ “ከምዚ እንዲካ” ኸይበለ ንኹሉ ብልግሲ ንዝህብ ኣምላኽ ይለምኖ፡ ንሱውን ክህቦ እዩ። (ያዕ1፡5)
 • ስለዚ ጻድቅ ዘበለ ኹሉ ኣብ ግዜ ጸገሙ ንኣኻ ይልምን፡ ብሓቂ ናይ ጸበባ፡ብርቱዕ ውሕዝ፡ እንተደፍአ እውን ኣይክበጽሖን እዩ። (መዝ32፡6)
 • ብጸሎት ክጽውዑኒ ከለዉ ክሰምዖም፡ ገና ኺዛረቡኒ ከለዉ ኸኣ ኽምልሰሎም እየ። (ኢሰ65፡24)
 • ሽዑ ክትጽውዑኒ፡ ኣነ ኸኣ ክምልሰልኩም፡ ክተእውዩ፡ ኣነኸኣ እኔኹ ኽብለኩም እየ። (ኢሰ58፡9)
 • ናብ ፈተና ከይትኣትውስ ንቅሑን ጸልዩን፡መንፈስ ትጉህ እዩ፡ ሥጋ ግና ድኹም እዩ። (ማቴ26፡41)
 • እምብኣር ካብቲ ኹሉ፡ ክኸውን ዘለዎ ነገራት ምእንቲ ኽትመልቁን፡ ኣብ ቅድሚ ወዲ ሰብ ደው ንምባል ምእንቲ ክትክእሉን፡ ኵሉ ሳዕ፡ ነቒሕኩም፡ ጸልዩ።” (ሉቃ21፡36)
 • ድልየትኩም ዘበለስ ብጸሎትን ልማኖን ምስ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር፡ ብገለ እኳ ኣይትጨነቑ። (ፊሊ4፡6)
 • ብምሸትን ብጊሓትን ቀትርን እቑዝም፡ እህህ እውን እብል ኣለኹ፡ ንሱ ኸኣ ድምጸይ ክሰምዕ እዩ። (መዝ55፡17)
 • ደቅሰባት ተስፋ ከይቀበጹ ኩልሳዕ ክጽልዩ ኣለዎም፡(ሉቃ18፡1)....ከየቋረጽኩም ጸልዩ።(ሮሜ12፡12)
 • ብዅሉ ጸሎትን ልማኖን ኵሉ ሳዕ ብመንፈስ ጸልዩ። ስለዚ ኸኣ  ተስፋ ከይቆረጽኩም ስለኹሎም ኣመንቲ ኣብ ጸሎት ተጸመዱ። (ኤፈ6፡18)
 • ጸሎት ኣዘውትሩ። ኣብ ጸሎትኩም ከኣ ንቑሓትን ኣመስገንትን ኩኑ። (ቆለ4፡2)
 • ከየቋረጽኩም ጸልዩ። ብኹሉ ኣመስግኑ፡ ከመይ ኣብቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለኩም ሕይወት፡ ኣምላኽ ዚደልዮ እዚ እዩ። (1ተሰ5፡17-18)
 • ናይ ኵሉ መወዳእታ ቀሪቡ እዩ፡ ስለዚ ጸሊኹም ምእንታን ኽትክእሉ፡ገዛእ ርእሶም ዝገትኡን ጥንቁቃትን ኩኑ። (1ጴጥ4፡7)
 • ድያብሎስ እቲ መጻርርትኹም፡ ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝም ኣንበሳ ይዘውር ኣሎ እሞ ተጠንቀቑ፡ ንቕሑ። 1ጴጥ5፡8)
 • እቲ ንጸሎተይ ዘይነዓቐ፡ ምሕረቱውን ዘየርሓቐለይ ኣምላኽ የመስገን። (መዝ66፡20)

 

ልዑል እግዚኣብሔር ኩሉ ጸሎትና ክቅበል ንልምን ኣሎና።

ንዘልኣለም ክብሪ ንዕኡ ። ኣሜን

ስባኺ፡ ኣቦና ቅዱስ ቄርሎስ 6ይ ፓትሪያሬክ ዘእስክንድርያ፡ ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስኩልና ህዝበ እግዚኣብሔር ይኹን።