mm_logo.jpg

 

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣኃዱ ኣምላክ ኣሜን

ክርስቲያናዊ ፍጹምነት እንታይ እዩ፦

ክርስቲያናዊ ፍጹምነት ንክትረክቦ ውግእ ኣገዳሲ እዩ- ኣብዚ ውግእ እዚ ንኽትዕወት ዘይስበሩ ኣርባዓተ ነገራት ኣለዉ። ሠናይ ንባብ!

ኩልና ፍጹማት ኮይና ክንርከብ ምምናይ ባህርያዊ እዩ፡ ፍጹማት ክንከውን እውን ተኣዚዝና ኢና። ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ክብል ኣዚዙና “እምብኣርከስ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩምውን ፍጹማት ኩኑ።”(ማት5:48) ቅዱስ ጳውሎስ እውን ብኣጽንዖት ከምዚ ክብል ሚዑዱና “ብኽፍኣት ድኣ ሕፃናት ኩኑ እምበር ብተሓሳስባኹምሲ ብሱላት ኩኑ”(1ቆረ14:20)  ኣብ ካልእ ቦታ እውን “ምሉኣትን ብኹሉ ፍቓድ ኣምላኽ ርዱኣትን ኴንኩም ደው ክትብሉ”(ቆላ4:11) “ናብ ብስለት ኣቢልና ንሰጉም”(ዕብ6:1) ይብል። ተመሳሳሊ ትእዛዝ እውን ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣሎ። እግዚኣብሔር ንእራኤላውያን ኣብ ዘዳግም ከምዚ በሎም “ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ንጹሓት ኩኑ።”(ዘዳ18:13)  ንጉሥ ዳዊት እውን ንወዱ ከምዚ ክብል ምዓዶ “ንስኻ ኽኣ፡ ኣታ ሰሎሞን ወደይ፡ ንኣምላኽ ኣቦኻ ከም ኣምላኽካ ጌርካ ተኣመኖ፡ ብፍጹም ልብኻን ብምሉእ ድላይካን ተኣዘዞ”(1ዜናመዋ28:9) ድሕሪ እዚ ኩሉ እግዚኣብሔር ንክርስትያን ሙሉእ ፍጹምነት ከምዝድሊ ምርኣይ ምስትውዓል ኣይንስእንን ኢና። ንሱ ድማ ንሕና ብኹሉ ስነ ምግባርና ፍጹማት ክንከውን ኣሎና።

          ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፈቀርካ ኣንባብየይ፡ነገርግና ነዚ ዓይነት ዕብየት ክትሕዝ እትምነ እንተዄንካ፡ ኣቀዲምካ ክርስትያናዊ ፍጹምነት ዝሕዞም እንታይ ምዃኖም ክትምሃር የድልየካ። እዚ ዘይተምሃርካዮ እንተዄንካ፡ ናብ ፍጹምነት ይግስግስ ኣለኹ ኢልካ እንዳሓሰብካ፡ ነታ ቅንዕቲ መንገዲ ገዲፍካ ናብ ካልእ ዝተፈልየ ኣንፈት ክትከይድ ኢኻ።

           ሰብ ናብ እግዚኣብሔር ዘቅርቦን ምስኡ ሓቢሩ ንኽነብር ዝሕግዞ ዓይብን ፍጹምን ዝኾነ ነገራት ብቀሊል መንገዲ ክነግረካ እየ።

             ብዙሓት ኣለዉ ክርስትያናዊ ፍጹምነት ጾም፡ ጸሎት ምትጋህ፡ ስግዳን፡ ኣብ ባዶ ምድርቤት ምድቃስ፡ ክልኦት ንስጋ ዝቆጻጸሩ ወይ ዘድክሙ ንጥፈታት ዝመሳሰል ዝቆመ እዩ ይብሉ።  ካልኦት እውን ኣብ ገዛኻ ብብዝሒ ምጽላይ፡  ምሉእ ኣገልግሎት ቤተክርስትያን ምክፋል ዝቆመ እዩ ይብሉ። ካልኦት ድማ  ኣለዉ ክርስትያናዊ ፍጹምነት ብኣእምሮ ምጽላይ፡ ብሕትዉና፡ ጽሞና፡ ኣርሙሞ ዝቆመ እዩ ዝብሉ።  ዝበዝሑ ግና ፍጹምነት፡ ቤተክርስትያና ዝሓገገቶም ትእዛዛትን ተግብራትን ሓደ ከየጉደልካን ርእስኻ ብምቁጽጻርን ብምፍጻም ዝቆመ እዩ ይብሉ። እዚኦም ኩሎም ሰናይ ተግባራት ግና ናብቲ እንደልዮ ዘለና ፍጹምነት ዝብጽሑና መንገድታትን ተግባራትን እምበር ንባዕሎም ፍጹምነት ዝሓዙ ኣይኮኑን።

          ብዘየገድስ እንታይነቶም  ክርስትያናዊ ፍጹምነት ክንሕዝ  ኣማራጺታትን ብቁዓት መንገድታ ዝውክሉ ምዃኖም ኣየጣራጥሩን እዮም። ብጣዕሚ ብዙሓት ጻድቃናት ነዞም ቅዱሳት ተግባራት ብምትግባር ኣንጻር ኃጥኣተኛን ክፍኡን ባህርያቶም ሓይሊን ስልጣንን ከምዝተጎናጸፉ ርኢና ኢና።ልክዕ እዩ፡ ንዕኦም ብምትግባር፡ ፈተነን ምትላልን ስለስተ ቀንዲ ጸላእትና ዝኾኑ ማለት ስጋ፡ዓለም፡ ሰይጣን ንምቅዋም ዘኽእል ትብዓት ንረክብ ኢና። ኣብኣቶምን ብእኦምን መንገዲ ኩሎም ክርስትያን ብፍላይ ጀመርቲ ክርስትያን መንፈሳዊ ድጋፍ ምእንታን ክርኽቡ ኣገዳስቲ እዮም።   ዘይእዘዝ ስግኦም ጾም ብሙጻም ይቆጻጸርዎ፡  ናይ ውሽጦም ራኢ ንምብላሕ ይተግሁ፡ ኣብ ባዶ ምድሪቤት ብምድቃስ ብድቃስ ኣይሽነፉን፡ መልሓሶም ብኣርሞሞ ይኣስሩን ኣብልዕሊ እቲ ቅዱስ እግዚኣብሔር ከይብድሉ ናብ ብሕትውና ይከዱ። ኣእምርኦም ሰማያዊ ነገራት ንኸሕስብዎ ጸሎት ይደግሙ፡ ኣብ ኣገልግሎት ቤተክርስትያን  ይሳተፉ፡ ኣብ ካልኦት ናይ ኣምልኾ ስራሕ ድማ ይጽመዱ።  ጉድለቶም ከወግዱ፡ ምሕረት ዝመልኦ ፍቅሪ እግዚኣብሔር ከስተውዕሉ ማለት ክምሃሩን ንኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብወለንታ ክኽተሉ፡ ርእሶም ብምኽሓድ ምስቀሎም ክጸሩ፡ ገዛእ ርእሶም ክጸልኡ፡ ንእግዚኣብሔር ብምፍቃሮም ዝያዳ ሕጉሳት ክኾኑ ሕይወትን ሕማምን ኢየሱስ ክርስቶስ  ዘውትር የንብቡ።

          ብኣንጻሩ እዞም ቅዱሳት ስነ ምግባራት ነቶም ናይ መጨረሽታ ክበጽሕዎ ዘለዎም ዕላምኦምን ተስፍኦምን ጌሮም ዝወስድዎም ካብቲ ዝገልግልዎም ንላዕሊ ብዙሕ ጉድኣት ከኸትሉ ይኽእሉ እዮም።  ካብ ባሕርያት ናዞም ስነምግባር ዝተበገሰ ዘይኮነስ ብሰንኪ ግጉይ ኣጠቃቅማ ናይቶም ዘዘውትርዎም እዩ፡፡ እዞም ክርስቲያናዊ ስነምግባር ቅዱሳትን ቅኑዓትን እዮም።  ኣንተኾነ ግና ንደጋዊ ተግባራት ናይዞም ክርስትያናዊ ስነምግባር ጥራይ ኣድህቦ ብምግባር ልቦም ግና ብናይ ገዛእ ርእሶም ምኞትን፡ ድልየት፡ ሰይጣን፡ ክዝወር ስለዝገድፍዎ እዮም። ሰይጣን ነታ ቅንዕቲ መንገዲ ገዲፎማ ምስርኣየ ኣብ ናይ ግልቦታዊ ወይድማ ደጋዊ ስነምግባ ጣልቃ ካብ ምእታው ይቁጠብ፡ እኳ ድኣ ጻዕሮም ክውስኹሉን ከብዝሑን ይፈቅደሎም፡፡ ኮንቱ ዝኾነ ናይ ገዛእ ርእሶም ሓሳባት ከምዝእዘዙ ድማ ይገብሮም። እዞም ሰባት እዚኦም ከምዚ ዝበለ ምንፈሳዊ ምንቅቃሕን ምትብባዕን ምስተመኮሩ ናይ መላእኽቲ ደረጃ በጺሕና ብምባል፡ እግዚኣብሔር ብዓሉ ምስኦም ከምዘሎ ጌሮም ንሕይወቶም ክግምትዋ ይጅምሩ። ሓደ ሓደ ግዜ እውን ምሉእ ብምሉእ ከምዝተመሰጡን፡ ምድራዊ ዘይኮኑ ነግራት ከምዝተመልከቱ፡ ጠቅሊሎም ካብ ክቢ እዛ ዓለም ተሳጊሮም ሳልሳይ ሰማይ ተነጢቆም ከምዘለዉ ጌሮም ይግምቱ።

          ይኹን ድኣምበር ሓደ ሰብ ሕይወቶምን ባህርያቶምን እንተ ተዓዚብዎም፡ እዞም ሰባት እዚኣቶም ምዓረ ክንደይ ኩፉእ ጠባይ ከምዘለዎምን ካብ ፍጽሙነት ርሑቃት ምዃኖም ብቀሊሉ ክዕዘቦም ይኽእል እዩ። ከም ሕጊ ካብ ካልኦት ዝበለጹ ኮይኖም ክርኣዩ ይምነዩ። ኣብ ገዛእ ፍቃዶም ክነብሩ የፍቅሩ፡ ኣብ ውሳኒኦም ኩሉ ግዜ ግቱራት፡ ዘይቅየሩ እዮም። ናይ ካልኦት ሰብ ተግባራት ኮነ ቃላት ምርኣይ ጽሩያት ዓይኒ ኣለውኦም  ከም ሰብ ስልጣን ኮይኖም  ድማ ይምርምሩ። ኣብ ንዕኦምን ዝመልከት ኩሉ ነገር ግና ዕውራት እዮም።.  ሓደ ሰብ ነቲ “ንሕና በጺሕናዮ ኣሎና” ኢሎም ዝግምትዎን “ነስተማቅሮ ኣሎና” ኢሎም ዝሓስብዎ  ደረጃ እንተ በጺሑ፡ ክጸርዎ  ኣይክእሉን እዮም። ብግልጺ ድማ ጸላእቱ ይኾኑ። ሓደ ሰብ ኣብ ክርስትያናዊ ስራሕ፡ ዕዮ ናይ ምንኩስንኦም ጣልቃ ምስዝኣትዎም ብፍላይ ኣብ ቅድሚ ካልኦት ምስዝኸውን፡ እግዚኣብሔር የርሕቆ! ብቀጥታ ይቁጥዑን ብሕርቃን ይነዱን፡ ዘይንሶም ይመስሉን።

          ናብ ኣፍልጦ ገዛእ ርእሶም ክመጽኡ፡ ናብ ቅኑዕ ፍጻሜ መንገዲ ክምርሑ እንተ ተደልዩ እግዚኣብሔር ንሓቀኛታትን ንትኽክለኛታትን ኣገልገልቱ በዚ መንገዲ ስለዝፍትኖም ሕማም ኮነ ወቅዒ ይሰደሎም፡ ወይ ድማ ንኽሳደዱ ይፈቅድ። እዚ ቀጥተኛ ፈተነ  ኣብ ልቦም ተሓቢኡ ዘሎ ኮነ ማዕረ ክንደይ ኣብ ዓሙቅ ናይ ትዕቢት ብልሽውና ተዘፍሒቆም ከምዝነበሩ የርእዮም። እንተኾነ ግና፡ብዘየገድስ ዝበጽሖም መቅጻዕቲ ክሳዶም ነርዑት ፍቃድ እግዚኣብሔር ኮነ ኣብ ጽድቁን መስጥራዊ ፍርዱን ምእማን ይነጽግዎ።  ርእሱ ትሕት ብምባል ስለና ዝተዋረደ ወልደ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብነት ገሮም ክስዕብዎ ኣይደልዩን። ንርእሶም ትሕት ምባል ኮነ ካብ ኩሉ ፍጥረት ዝነኣሱ፡ ኣሳደቶም ከም ብሉጻት ኣዕርኽቶም ምቁጻር ኮነ ዝድግፍን ዘድሕንን መሳርሒ መንፈሳዊ ሃብቲ  ነጺጎሞ እዮም።

          ስለዚ ኣብ ዓይቢ ሓደጋ ከምዘለዉ ግልጺ እዩ።  ናይ ውሽጢ ኣዒንቶም፡ ኣእምርኦም ማለት እዩ፡ ጸልሚቱ እዩ፡ ብእኡ ስለዝርእዩ ብስሕተት ይምልከቱ። ደግያዊ ጽድቂ ብምሕሳብ ንፉዓት ምዃኖም የሕስቦም፡ ፍጹምነት ከምዝበጽሑ ጌሮም ይግምቱን ገዛእ ርእሶም ልዕል ብምባል ካልኦት ክፈርዱ ይጅምሩ።  ድሕርዚ እዚ ኹሉ፡ ነዚኦም ብዘይካ ናይ እግዚኣብሔር ፍሉይ ሓገዝ ወላሓደ ሰብ ክመልሶም ኣይክእልን እዩ።ካብ ብካባ ሰናይ ስነምግባር ዝተሸፈነ ስዉር ኃጢኣተኛ፡ ኩሉ ዝፈልጦ ኃጢኣተኛ ናብ ቅድስና ክምለስ ኣዝዩ ይቀልል። 

          እምበኣርከስ ሕጂ፡ መፍሳዊ ሕይወትን ፍጹምነትን ብዝርአ ክርስትያናዊ ስነምግባ ዝቆመ ጥርይ ዘይኮነስ ከምቲ ኣብ መጀመርታ ዝበልናዮ ናብ እግዚኣብሔር ምቅራብን ምስኡ ምሕባር ዘካተተውን እዩ። ምስዚ ድማ ልቢ ዝተንከፈ፡  ናይ እግዚኣብሔር ዕብየትን ጣዕምን ምስትውዓልን ምስ ናትና ቦዶነትን ንኹሉ ክፉእ ዝተቃላዕና ምዃናን ምርዳእ ዝጸንበረ፡ ንእግዚኣብሔር ኣፍቂርካ ርእስኻ ምጽላእ፡ ርእስኻ ንእግዚኣብሔር ጥራይ ዘይኮነስ ስለፍቅሪ እግዚኣብሔር ኢልካ እውን ንፍጡራት ምእዛዝ፡ ናይገዛእ ርእስና ፍቃድ ኪሒድና ንፍቃድ እግዚኣብሔ ብፍጹም ምእዛዝ። ነዚኹሉ ድለን ብንጹህ ልቦና ንኽብሪ ኣምላኽ ተግብሮን(1ቆረ10:13)። እግዚኣብሔር ስለዝደልዮን ንሕናውን ብጣዕሚ ክነፍቅሮን ንዕኡ ክንሰርሕን ስለዘለና ብጽሩይ ድልየት ንእግዚኣብሔር ምሕጓስ። እዚ  እግዚኣብሔር ኣብልቢ ሓቀኛታት ኣገልገልቱ ዝጽሓፎ ናይ ፍቅሪ ሕጊ እዩ። እዚ እግዚኣብሔር ዝጠልቦ ርእስና ምኽሓድ እዩ! እዚ ዝተቀደሰ ኣርዑት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ፡  ክብደቱ ፈኵስ! እዚ  ብቃላት ይኹን ኣብነት ብምዃን መድሓኒናን ምምህርና ዝጠልቦ  ርእስኻ ንፍቃድ ኣምላኽ ምርካብ እዩ። መራሒናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማያዊ ኣቦና ክንጽሊ ከለና ፡ “ኣቦና.... ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዝኾነ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን” (ማቴ6:10) ዶይኮነንከ ዝበለና፤ ድሮ ሕማሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ”ፍቃድካ ድኣምብር ፍቃደይ ኣይኹን “ እንዳ በለዶ ኣይኮነን ዝጨረሐ፧ (ሉቃ22:42)  “ ኣነ  ፍቃድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር  ፍቓደይ ምእንቲ ክገብር ኣይኮንኩን ካብ ሰማይ ወሪደ ዘለኹ” ኣይበለን ድዩ፧ ስለኹሉ ስርሑ ኣይበለን ድዩ፧” (ዮው6፡38)

          ሓወይ፡ ሕጂ እዚ ኹሉ እንታይ ማለት ምዃን ትርኢዶ ኣሎኻ። ኣነ ናብ ዝለዓለ ፍጹምነት ክትበጽሕ ድለውነትካ ከም ዝገለጽካን ከም ዝናፈቅካን እግምት። መፈሳዊ ቅንእኻ ዝተበረኸ ይኹን!!!  ነገርግና ኣብዚ ጉዕዞ ንጻዕሪ ካብታ መጀመርታ ስጉምቲ ንርሃጽ፡ ንቃልሲ  ገዛእ ርእስኻ ኣዳሉ።  ኩሉ ነገር ንእግዚኣብሔር ሰውኣዮ፡ ፍቃዱ ጥራይ ግበር።  ስልጣንን ድላይን ስለዘለካ፡ ብዘየገድስ ንፍቃድ እግዚኣብሔር ዘኽብር ይኹን ኣይኩን ንዕግበትካ ዝጠልቡ ኣብ ውሽጥኻ ገና ብዙሓት ፍቃድ ክትረክብ ኢኻ። ስለዚ ናብቲ እትደልዮ ዕላማ ክትበጽሕ ቅድሚ ኩሉ ፍቃድካ ክትጸቅጦ ኣብ መወዳእታ ድማ ኩሉ ብሓንሳብ ክተጥፍኦን ከትቀትሎን ኣሎካ። ብተወሳኺ ምእንታን ክትዕወት ንኹሉ ኩፉእ ዘበለ ኣብገዛእ ርእስኻ ብቀጻሊ ተቃወም፡ንገዛእ ርእስኻውን ብጽቡቅ መጉታ። ብኻልእ ኣዘራርባ፡ ብዘይ ምቁራጽ ኣንጻር ገዛእ ርእስኻን ኣንጻር ኩሉም ንፍቃድካ ዘጓሃህሩ ነገራትን ንዕኦም ዘነቃቅሑን ዝድገፉን ተቃለስ። ስለዚ ነዚ ገድልን ውግእን  ገዛእ ርእስኻ ኣዳሉ። ኣኽሊል ዓወት ንሱ ድማ ዝሓለንካዮ ዕላማ ምጭባጥ፡  ኣብ ሞንጎ ተዋጋእትን ተቃለስትን ዘለዉ ንጀጋኑ ድኣ እምበር ንወላሓደ ከም ዘይትውሃብ ፍለጥ። ንገዛእ ርእስና ምቅላስ ካብ ገዛእ ርእስና ተቃውሞ ስለዝገጥመና፡ እዚ ውግእ እዚ እቲ ዝበርትዐ እንተ ድኣ ኮይኑ፡ ኣብኡ ምዕዋት ድማ ካብ ኩሎም ዓወታት ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ፡ እቲ ቀንዲ ነገር ድማ ንእግዚኣብሔር እቲ ዘሐጉሶ ምዃኑ እዩ። ካብ ደም ክሳዕ ዘውሕዝ ርእስከ ካብ እትገርፍን ወይድማ ካብ  ጥንታውያን ናይ ምድረበዳ ባሕታውያን ኣቦታት ብዝበለጸ ብጾም ነብስኻ እተ ሕስም፡ ብደስታ ዝተቃመመ እንተ ኮይኑ ስርዓት/ገደብ ኣልቦ ፍትወትካን፡ ምዮትካን ፍቃድካን ትቆጻጾሮን ትቀትሎን። በዚ ድማን እግዚኣብሔር ተሕጉሶ፡ ብዝጸበቀ ንዕኡ ኽኣ ትሰርሕ። ኣማኢት ባሮት ክርስትያን ካብ ኢድ ዘይኣመንቲ እንተድሓንካዮምን ናጽነት እንተሃብካዮምን፡  ግዛእ ርእስኻ ግና ናይ ፍትወትካ ባርያ ክሳዕ ዝኾንካ ተግባራትካ ከድሕነካ ኣይክእልን እዩ።  ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ሰራሕ ኣካይድ፡ ኣደናቂ ብሃልክን መስዋእትን ዝተረኽበ እውን እተኾነ፡ ክሳብ ንፍትወትካ ኣድህቦ ብዘይምሃብ ስቅ ምስ በልካዮ፡ ኣባኻ ክነብርን ክሰርሕን ናጽነት ዝሃብካዮ፡ ናብቲ እትደልዮ ዕላማ ተግባርካ ኣይመርሓካን እዩ።

          ኣብ መወዳእታ፡  ድሕሪ ክርስትያናዊ ፍጻመ ዝሕዞምን ንዕኡ ንምጭባጥ ድማ ብቀጻሊ ብጭካነ ኣንጻር ገዛእ ርእስኻ ውግእ ክትእውጅ ከምዘለካን ምስተምሃርና፡ ብልክዕ ኣብዚ ስዉር ዘይርአ ውግእ ዕዉት ክትከውን፡ ኣኽሊል ዓወት ክትቃዶ እንተ ትደሊ ኮይንካ፡ ልዕሊ ኹሉ ዝተኣመነን ዘይማረኽን ስዉር ኣጽዋር ስለዘዕጥቀካ ነዞም ዝስዕቡ ኣርባዕተ ጠባያትን መንፈሳዊ ንጥፈታትን ኣብ ልብኻ ወጥኖም። ኣስማቶም፡

  • ብዝኾነ ነገረ ኣብ ግዘእ ርእስኻ ብፍጹም ኣይትወከል
  • ፍጹምን ልዕሊ ኹሉ ዝተኣመነን እግዚኣብሔር ምዃኑ ኩሉ ግዜ ኣብልብኻ ዕቆሮ
  • ብዘይ ምቁራጽ ተቃለስ
  • ብቀጻሊ ኣብጸሎት ተጸመድ

ኣብዝኾ/ብዝኽነ ኩነታት ሓደ ሰብ  ኣብግዛእ ርእሱ ክእመን ኮነ ክውከል የብሉን

ዘተፍቀርካ ሓወይ ንውግእና ኣብ ገዛእ ርእስኻ ዘይምውካል ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ፡ እዚ እንተ ዘይጌርካ ግና እትደልዮ ዓወት ካብ ምኽሳብ ጥራይ ዘይኮንካ ትተርፍስ፡ ናይ ጸላኢ ዝነእሰ መጥቃዕቲ እውን ክትጻረር ከምዘይትኽእል ርግጸኛ ኩን።  እዚ ኣብ ኣእሙረኻን መዓሙቅ ልብኻን ወቅጦ።

ብዘየገድስ መንፈሳውን፡ ስነምግባራውን ድኻምና፡ ካብ ግዜ ወድቀት ኣዳም ጀሚርና  ርእስና ብጣዕሚ ኣልዕል ኣቢልና ኢና እንሓስብ። ሽሕ እኳ መዓልታዊ ተመኩረና እዚ ኣብ ገዛእ ርእስና ዘለና ኣመለኻኽታ ሓሶት ምዃን ብዝግባእ እንተ ኣረጋገጸልና፡ ኣብዚ ኪኖ ኣእምሮ ዝኸነ ኣምሳላውነትና ግና ኣገድስቲ ኢና ወይ ድማ ኣይኮናን ኢልና ካብ ምሕሳብ ግና ኣይነቋርጽን ኢና። እዚ ንኽትግምቶ ኮነ ክትገልጾ ኣሸጋሪ ዝኾነ መንፈሳዊ ሕማምና ቀዳማይ ውላድ ኣንነት ርእሰፍትወትን ምንጪን መሰረትን ምኽንያትን ናይ ኩሉ ምኛት፡ ጌጋ ስራሕን ውድቀትን ስለዝኾነ እግዚኣብሔር ልዕሊ ኹሉ ዝፍንፍኖ እዩ። መለኮታው ጸጋታት ዝኣትወሎምን ሓቀኛ ማዕጾ መንፈስ ወይ ድማ ሕልናና ስለዝዓጽዎ ዝተዋህቡና ጸጋታት መጺኦም ኣባና ክሓድሩ ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ መለኮታዊ ጸጋታት ካባና ይርሕቅ። ሓደ ንገዛእ ርእሱ ዓይቢ፡ ፈላጥ ሓገዝ ኣየድልየንን ኢሉ ዝሓስብ፡ ዝመርሕን፡ ዝድግፍን፡ ዝነቃቅሕ መንፈስ ክቅበል ይኽእል።   እግዚኣብሔር ካብዚ ናይ ሳጥናኤል ምኞት ዝኾነ ሕማም ይዓቅበና። እግዚኣብሔር ነዞም ብኮንቱ ውዳሴ ርእሰ ምልዓል ዝተጠቅዑ ምርር ዝበለ ትምህርቲ ይህቦም ብመንገዲ ነይቢ እሰያስ ከምዚ እንዳ በለ የድሕኖምን እዩ። “ኣቱም ንገዛእ ርእስኹም ፈለጣትን መስተውዓልትን ጌርርኩም እትሓስቡ ወይለኹም”(ኢሰ5:21) ሃወርያ ጳውሎስ እውን ከምዚ ኢሉና “ፈላጣት ኢና ኢልኩም ኣይትመክሑ”ሮሜ12:16) እግዚኣብሔር ነዚ ክፍእ ሕልና ኣዝዩ ዝጽየፎ ስለዝኾነ፡ ካብ ቅንዕና ዝተበገሰ ባዱነትና ምስትውዓልን  ኣብ ባህርያትና ሕይወትና ዘሎ ሰናይ ነገር ካብ እግዚኣብሔር ጥራይ ዝመንጨወ ምኻኑ ዘርኢ ጽንዑን ዕምቆት ዘለዎ እምነት ክህልወና የፍቅርን፡ ክርኢ ይደልን። ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ምንጪ ኹሉ ሰናይ እዩ፡ ካባና ግና ብተግባር ይኹን ብሓሳብ  ገለ ሰናይ ነገር የብልናን። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብ ገዛእ ርእስኹም ኣይትወከሉ፡ ርእስኹም ዋጋ ኣይትሃቡ እንዳበለ ኣብ ልቢ እቶም ዘፍቅሮም ኣዕርኽቱ እዚ ሰማያዊ ዘርኢ ይተክል። ሓደ ሓደ ግዜ እዚ ብናይ ጸጋ ስራሕን፡ ውሽጣዊ ምንቅቓሕን ይገብሮ፡ ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ብደጋዊ መውቃዕትን ሽግርን ይትግብሮ፡ ሓደ ሓደ ግዜ እውን ብካብ ትጽቢት ወጻኢ ብኽትቆጻጸሮ ዳርጋ ዘይክኣል ፈተና፡ ሓደ ሓድ ግዜ ንዓና ብዘይተገልጸ ይትግብሮ።  ካብ ርእስና ጽቡቅ ነገር ዘይምጽባይን ኣብ ርእስና ዘይምውካልን ስራሕ እግዚኣብሔር እኳ እንተኾነ፡ ንሕና ብወገና ግና  ኩሉ ዝክኣለና ብዝክኣለና ሓይሊ እዚ ነገር እዚ ክንገብር ክንጽዕር ይግብኣና እዩ።

          ስለዚ ዝተፈተኻ ሓወይ ብእግዚኣብሔር ሓገዝ ኣብ ርእስኻ ዘይምእማን፡ ብዝኾነ ነገር ኣብ ርእስኻ ከይትምርኮስ ክትምሃር ከኽእለካ ኣርባዕተ ንጥፈታት እህበካ ኣለኹ።

  • ባድኖትካ ፍለጥ፡ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዝበቅዕ ጽቡቅ ነገር ክትገብር ከምዘይትኽእል ብቀጻሊ ኣብ እእምሮኻ ክትሕዞ ዘለካ ሓቂ እዩ።  ናይ ለባማት ኣቦታትና ቃል ስማዕ። ጰጥሮስ ዘደማስቆ “ናይ ገዛእ ርእስኻ ድኻምን፡ ዕሽነትን ካብ ምስትውዓል ዝበልጽ የልቦን፡ ካብ ንዕኦም ዘይምስትውዓል ዝኸፍእ ዕሽነት እውን የልቦን” እንዳበለ መረጋገጺ ሂቡና ኣሎ(ጽቡቅ ምፍቃር/Philokalia)። ቅዱስ ማክሲሞስ ዘኮንፈሶር “ መሰረት ናይ ኩሉ ቅድስና ሰብኣዊ ድኻም ምስትውዓል እዩ” እንዳበለ ይምህረና(ተደጊሙ)። ቅዱስ የውሃንስ ኣፈወርቂ እውን “ እቲ ንመንነቱ ብልክዕ ዝፈልጥ ንርእሱ ባዶ ገይሩ ዝሓስብ እዩ” ይብል።
  • እዚ ናይ እግዚኣብሔር ህያብ ስለዝኾነ ምዉቅን ትሑትን ጸሎት ናብ እግዚኣብሔር ሓገዝ ሕተት። ንክትቅበል እንተደሊኻ፡ ቅድሚ ዝኣገረ ርእስኻ ክትፈልጥ ይትረፍስ፡ ብናይ ገዛእ ርእስኻ ጻዕሪ እውን ክተጥርዮ ከምዘይትኽእል እምነት ኣብ ልብኻ ትኸል። ሽዑ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብትብዓት ደው በል፡ በቲ ልዑል ተፈቃሪ ለውሃቱ ብከመይን ምኣስን ፍልጠት ገዛእ ርእስኻ ይህበካ ንሱ ስለዝፈልጥ፡ ኣብቲ ብርግጽ እትቅበሎ ተጠራጠርነት ሰሊኹ ከይኣትወካ ጽኑዕ እምነት ይሃልኻ። 
  • ቁጽሪ ዘይብሎም ጸላእትኻ ንሓጺር ግዜ እውን እንተኾነ ክትጸራሮም ከምዘይትኽእል ንቅሓሎምን ፍርሓዮምን ኩሉ ግዜ ንርእስኻ ኣላምዶ።
  • ትእዛዛት እግዚኣብሔር ብምፍራስ እተወዲቃካ፡ ቀልጢፍካ ተመለስ፡ድኹም ምዃንካ ተረዳእን ኣስተውዕለሉን። እግዚኣብሔር ክትወድቅ ዝፈቀደ፡ ብደምቢ ድኻምካ ተረዲዳእካ፡ ግዛእ ርእስኻ እትጸልኣሉ መንግዲ ክትምሃርን፡ካልኦት እውን ብሰንኪ ወድቀትካ ክጸልእዃ እትብህገሉ ደረጃ ንኽትበጽሕ። ካብዚ ድልየት እዚ ወጻእ ነዚ ጠቃሚ ዝኾነ ገዛእ ርእስኻ ዘይምእማን ክተማዕብል ኮነ ኣብ ውሽጥኻ ክስረት ፍጹም ከምዘይክኣል ፍለጥ። እዚ መሰረትን መጀመርታን ናይ ሕቀኛ ትሕትና እዩ፡፡ ምኽንያቱ ኣብ ምስትውዓል ጉድለትካን/ዘይምልኡነትካን ዘይብቁዕነትካን ዝተመርኮሰ ስለዝኾነ።

ካብዚ ነፍሲ ወከፍና ማለት እቶም ኣብ ሰማያዊ ብርሃን ክንሳተፍ እንብህግ፡ ርእስኻ ምፍላጥ ማዕረ ክንደይ ኣገድሲ ሙዃኑ ፈርኢና ኣሎና፡ ከምኡ እውን ነቶም ትዕብተኛታትን ኣብ ገአዛእርእሶም ዝምክሑ ካብ ውድቀቶም ምሕረት ናይ እግዚኣብሔር ብኸመይ ናብዚ ፍልጠት ከምዝመርሖም እውን ርኢና፡ ድኻሞም ብምርኣይ ብዕሽነት ኣብ ገዛእ ርእሶም ኮነ ኣብ ካልእ ንኸይወከሉ፡ ገዛእርእሶም ንምክልኻል ሓያላት ሙዃኖም ብምሕሳቦም ኣብ ሓጢኣት ክወድቁ ይሓድጎም።

ሽሕ እኳ እዚ ሜላ ውጺኢታዊ እንተኾነ ብዘይሓደጋ ግና ኣይኮነን፡እግዚኣብሔር እውን ናብ ርእስኻ ምፍላጥ ዝሕግዙ መንግድታት ማለት ቀለልትን ባህርያዊ ዝኾኑ መንግድታት ናብቲ ዝድለ ውጽኢት ንወዲ ከብጽሕዎ ምስዘይክእል ጥራይ እንተዘይኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣይጥቀመሎምን እዩ፡፡ እግዚኣብሔር ንወድሰብ ናብ ዓቢይ ይኹን ንእሹተይ  ሓጢኣቱ እዚ ድማ ብመጠን ትዕቢቱ፡ ኣንነቱ፡ ርእሰትውክልቱ ክወድቅ ዝሓድጎ ኣብ መወዳእታ ጥራይ እዩ ።

ስለዚ ኣንነትን ርእሰ ትውክልትን ኣብዘይብሉ መምሃሪ ዝኾኑ ውድቀት ኣየጋጥሙን እዮም። እምብኣርከስ ውድቀት እንተ ኣጋጢሙካ ብሓሳብካ ቅልጢፍካ ናብ ትሕትና፥ርስኻ ምፍላጥ፡ ቁንጹብ ሓሳባትን ጎየ፡ ከምእውን ርእስኻ መርምርን እግዚኣብሔር ክንትኖትካ እተስተውዕለሉን፡ ልቦናኻ ገዛእ ርእስኻ ብዘይምእማን እተጽንዓሉን እንደግና ናብ ከምኡ ዝኣመሰለ ውድቀት ኮነ ካብኡ ዝኸፍአ  ሓጢኣት ከይትወድቅ ከጽንዓካ ብጸሎት ብዘይምስልካይ ብቀጻሊ ጸውዓዮ፡፡ እዚ ግድን ክውስኽ፥ ሰብ ኣብ ገለ ሓጢኣት ምስ ዝወድቅ ጥራይ ዘይኮነዝ ብሕማቅ ዕድል፡ ሽግር፡ ሓዘን፡ ከምእውን ኣሰቃቂን ንቡዙሕ ዝጸንሕ ኣካላዊ ሕማም ክወርዶ ከሎ፡ ክርድኦ ዝግባእ እንተሃለወ፡ እዚ ስቃይ ዝወርድ ርእስኸ ብምፍላጥ፡ ብፍላይ ድኻምካ ብምፍላጥ ልባውነት ክተጥሪ እዩ። እግዚኣብሔር፡ በዚ ዕላማ ክሳዕ መውዳእታ ብሰይጣን ኮነ፡ ብደቂ ሰባት ወይድማ ብዝተባላሸወ ባሕርያትና ዝመጹ ኩሉ ዓይነት ፍተናታት ክንሓልፍ ይፈቅድ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኤሽያ ተሳቅዩ እዩ፡ " ንሞት ከም ዝተፈረድና ይስምዓና ነበረ፡ እዚ ኸአ ኣብቲ ንምውታት ዘተንስእ ኣምላኽ እምበር  ኣብ ገዛእ ርእስና ምእንቲ ከንውከል እዩ"(2ቆረ10፥9)። ካልእ ድማ ክውስኽ፡ ሓደ ሰብ ካብ ሕይወት ተሞክሮ ድኻሙ ክፈልጥ እንተ ደልዩ፡ ኩሉ ግዜ ኣይብልን፡ ግና ንሓደ መዓልቲ ሓሰባቱ ይመልከት፡ ማለት ቃላቱን ስርሑን- እንታይ ክምዝሓሰበ፡ እንታይ ከምዝበለ፡ እንታይ ከምዝገበረ። ብዘይ ምጥርጣር ዝዓበየ ክፋል ሓሳባቱ፡ ቃላቱ፡ ተግባሩ ሓጢኣት ዝመልኦ፡ ጌጋ፡ ዓሻዊ፡ሕማቅ ከምዝነበረ ክረኽቦ እዩ፡፡እዚ ፈተነ ብተግባር ማዕረ ክንደይ ኣብገዛእ ርእሱ ውህደት ዘይብሉ ድኹም ከምዝኾነ ክርዳእ እዩ። ብቅንዕና ንርእሱ ጽቡቅ ዝምነየላ እንተኾይኑ፡ እዚ ርድኢት ካብ ርእስኻ ጽቡቅ ምጽባይ ኮነ ኣብ ርእስኻ ጥራይ ምውካል ማዕረ ክንደይ ዕሽነት ሙዃኑ ክርዳእ እዩ።

ፍቅሪ እግዚኣብሔር ኣቦ፡ ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብረት መንፈስቅዱስ ይብዝሓልኩም፡ አሜን!!