mm_logo.jpg
mm_logo2.jpg

ማኅበረ ማርያም ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ

ማኅበረ ማርያም ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ

ርኽቡና (ተወከሱና)

Facebook Link Twitter Link YouTube Link

 ዕላማ ማኅበር

 • እቲ ቀንዲን ዓብን ዕላማን ተግባርን ኢላ  እትኣምነሉ ድማ፥ ኣባል፥ ናይ ማሕበር፥ ማርያም ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ወጻኢ ኣብ ዝሃለወ፥ ሃልዩ ኣብ ሃገርና ዘለዋ ዝዓነዋ ገዳማት ምጽጋንን ምሓድስን፡ ጠወርቲ ዝስኣኑ ኣብ ፈቀዶ ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ቅዱስት፥ ኣቦታትን ኣዴታትን ዝእለዩሉን ዝናበይሉን በታ ምጥጣሕ ወይ ድማ ምግባር።
 •   ኣብ ውሽጢ ዓደ ኣብ ናይ ስነ መለኮት(ቴኦሎጂ) ንዝምሃሩ፥ ተመሃሮ  ሓገዝ ምግባር ምትብባዕን።
 •   ኣብ ናይ ኣብነት ትምህርቲ (ቅኔ ቤት)፥ ንዝምሃሩ፥ ተመሃሮ፥ ንዋታዊ፥ ሓገዝ ምግባር ( ከም መግቢ ልብሲ ምብርካት) ንመማህራን መተባብዒ ምሃብ፥ ንተመሃሮ ግቡእ፥ መጽለሊ ገዛ ምስራሕ።
 • ማኅበር ጉባኤታት ኣብ ዝተፈለለየ፥ ቦታታት እና ኣካየደትን ሰርዐትን ንመእመናን፥ መንፈሳዊን፥ ሃይማናታውን፥ ትምህርቲ ትህብን ተነቃቅሕን።
 •  ኦርቶዶክሳዊ፥ ስርዓትን ቆኖናን ዝሓለወ መንፈሳዊ፥ መዝሙራትን፥ መንፈሳዊ ጽሑፋትን፥ (መጽሓፈ) መንፈሳዊ ፊልምታት፥ ብድርሰትኮነ ትርጉምን ኣብ ኣማኒ፥ ንምብጻሕ፥ ብዝክኣሎ ይስርሕን ንክስራሕ ክኣ የተባብዕን።
 •  ቅርሲ ቤተክርስቲያን ምዕቃብን/ምሰናድን።

ቃል ማኅበር፡

 • ንሕናስ ብዘይ ምውልዋል እምነትን ስርዓትን ኣቦታትና ክንክተል ኢና
 • ንሕና ንእግዚኣብሔርን፡ ንቅዱሳኑን እምበር ንካልእ ንዋላ ሓደ ኣይክንዓይን ኢና።
 • ንሕና ኣርድእትን ባሮትን ቅድስቲ ቤተክርስትያን ኢና
 • ንሕና ርስትናን ሽልማትናን ቅድስቲ ቤተክርስትያን ኢያ
 • እወ ንሕናስ ስለ ክርስቶስ ክንሰብኽ በታ ሓንሳብን ንኹሉ ግዜ ንቅዱሳን ዝተዋህበት ቅንዕቲ መንገዲ ሓንቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢና ንጸንዕን ንዓይን።