mm_logo3.jpg
mm_logo.jpg

ማኅበረ ማርያም ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ

ማኅበረ ማርያም ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ

ርኽቡና (ተወከሱና)

Facebook Link Twitter Link YouTube Link

እምነት

    እምነት ማለት፡- ካብ “ኣምነ- ኣመነ” ዝብል ናይ ግእዝ ግሲ ዝወጸ ኮይኑ፡ ነዚ ዝረአ ግዙፍ ዓለምን ዘይርአ ረቂቕ ዓለምን ሰራዒ ፡መጋቢ፡ ፈጣሪ፡ገዛኢ ኣለዎ። ንሱ’ውን እግዚኣብሔር እዩ ኢልካ ብፍጹም ልብኻ ምእማን እምነት ይበሃል። (ዕብ 11፡1) እምነት እግዚኣብሔርን ሰብን ዝራኸቡላ ናይ ህይወትን ድሕነትን መንገዲ ኢያ። ንሳ’ውን ቅንዕቲ ጐደና ካብ ጥንቲ ዝጸንሐት ኣብ ዓለም ሓንቲ ዝኾነት ናይ ሰላምን ዕረፍትን መንገዲ እያ።(1ዮሃ 4፡2-3፣ ኤፌ 4፡5፣ ኤር 6፡16፣ ዘዳ 32፡7) እዛ እምነት  እዚኣ ካብ ዓለመ መላእኽቲ ዝጀመረት ኮይና፡ ቅዱስ ገብርኤል፡ “ፈጣሪና ክሳብ ንፈልጥ ኣብ ዘለናዮ ንጽናዕ” ኢሉ ዝሰበኸላ እያ። “ንቕሑ ኣብ እምነትኩም ጽንዑ፡ ሰብኡት ኩኑ” (1ቆሮ 16፡13) ካብቲ ቐዳማይ ፍጥረት ኣዳም፡ ጀሚሮም’ውን ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታት በዛ እምነት እዚኣ ሓሊፎም እዮም። 318 ሊቃውንቲ፡ ‹ቅድሚ ተግባር ስጋ፡ ተግባር ነፍሲ፡ ቅኑዕ ሃይማኖት ምምሃር ይግባእ። ምኽንያቱ ሃይማኖት መሰረት፣ ምግባር ድማ ህንጻ ስለዝኾነ› ኢሎም ምሂሮም እዮም። ንሕና’ውን ኣሰር ኣቦታትና ተኸቲልና፡ ኣብ እምነትና ክንጸንዕ በታ ዝሓለፍዋ’ውን ክንሓልፍ መጽሓፍ ቅዱስ ይእዝዘና እዩ። “ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝሰብኩልኩም መራሕቲ ዘክርዎም። ከመይ ኢሎም ከምዝነበሩን ከምዝሞቱን ኣስተዊዕልኩም ኣሰር ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ።” (ዕብ 13፡7፤ ኢዮ 8፡8-10፤ 1ነገ 21፡3)

ኦርቶዶክስ ተዋህዶ

ኦርቶዶክስ ዝብል ቃል ናይ ግሪኽ ኮይኑ “ኦርቶ“ ማለት ቅኑዕ (ትኽክል) ማለት እዩ። “ዶክስ“ ማለት ከኣ ሃይማኖት ወይ እምነት ማለት እዩ። ስለዚ ኦርቶዶክስ ማለት ‹ቅኑዕ ሃይማኖት(ርትዕት ሃይማኖት)› ማለት እዩ። እዚ ኸኣ እታ እምነት ብቐጥታ ካብ ሃዋርያት ከም ዝተወርሰትን፡ ትምህርታ’ውን ብምንፍቕናን ፍልስፍናን ዘይተበረዘ፡ ሓቀኛ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ ምዃኑ ዘመልክት ስም እዩ። ተዋህዶ ማለት ድማ ቃልን ስጋን ዝተወሃሃደ ማለት እዩ፡፡ “ኣብታ ቤት ኣምላኽ፡ ማለት ኣብታ ናይ ሓቂ ዓንድን መሰረትን ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ህያው ኣምላኽ ከመይ ጌርና ክንነብር ከም ዝግብኣና ክትፈልጥ ጺሒፈልካ ኣለኹ።” (1ጢሞ 3፡15፤ ኤር 6፡16፤ ኤፌ 2፡19-20፤ ይሁ 1፡3፤ ዮሃ 14፥6)

ቅዱሳን መላእኽቲ

      መልኣኽ(መላእኽቲ) ዝብል ቃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ተገሊጹ ይርከብ። ስለዚ ነዚ ፈሊና ክንፈልጦ ይግብኣና እዩ። መልኣኽ ማለት መልእኽተኛ፡ ተላኣኺ፡ ልኡኽ ማለት እዩ። እዚ ስም እዚ፡ ነቶም ካብ ኣምላኽ ናብ ደቂ ሰባት፡ ካብ ደቂ ሰባት ከኣ ናብ ኣምላኽ ዝለኣኹ ቕዱሳን መላእኽቲ ዝወሃብ ኮይኑ፡ በዚ መልኣኽ ዝብል ስም ዝጽውዑ ግና ካልኦት’ውን ኣለዉ፡-

  • ሓለቓታት ገዛእቲ፤- እዚ ትርጉም እዚ ኣብ ስልጣን ዙፋን ንዘለዉ ሰባትን ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓለፍትን ዝወሃብ እዩ። (ራእ 2፡1)
  • ሰይጣውንቲ’ውን ንባዕሎም ናይ ክፍኣት መልእኽተኛታት ስለዝኾኑ መላእኽቲ ይበሃሉ እዮም። (ራእ 12፡7)

መላእኽቲ መዓስን፡ ንምንታይን ብመኸመይን ተፈጥሩ፧

      ቅዱሳን መላእኽቲ ብዕለተ ሰንበት፡ ወርሒ መጋቢት፡ ብዕለት 29፡ በታ ናይ መጀመርታ ሰዓት ብእግዚኣብሔር ተፈጥሩ። ክፈጥሮም እንከሎ ድማ ‹እምኀበ ኣልቦ ኀበ ቦ› ‹ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር› ኣምጺኡ እዩ ፈጢርዎም። ኣፈጣጥርኦም ድማ ከም ሰብ ብንባብ (ብምዝራብ) ኣይኮነን፡ ብኣርምሞ (ብስቕታ) እዩ። ዝተፈጥሩሉ ዕላማ ድማ ንሰብን ንእግዚኣብሔርን ንምግልጋል እዩ።

ባህርያት ተፈጥሮ መላእኽቲ