mm_logo3.jpg
mm_logo2.jpg

ማኅበረ ማርያም ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ

ማኅበረ ማርያም ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ

ርኽቡና (ተወከሱና)

Facebook Link Twitter Link YouTube Link

ቅዱሳን  ሰባት(ጻድቃን)

      ቅዱስ ዝብል ቃል ብግእዝ ንጹህ ፍሉይ ዝብል ትርጉም ዝሓዘ እዩ። እዚ ቃል እዚ ድማ ንእግዚኣብሔር ናይ ባህርዩ መግለጺ እዩ። እግዚኣብሔር ብባህርዩ ቅዱስ ስለዝኾነ ኸኣ፡ ቅዱሳን ዝብል ቃል ነቲ ባህርዩ ቅዱስ ዝኾነ ኣምላኽ ንዘገልግሉ ንመላእኽትን ንቕዱሳት ሰባትን ዝወሃብ ስም እዩ።

      መላእኽቲ፡ ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ዝረሓቑን ስርዓቶም ዝሓለዉን፡ ንእግዚኣብሔር ዘመስግኑ ስለዝኾኑ ቅዱሳን ይበሃሉ። ኣብ መዓርግ መላእኽቲ ዝበጽሑ ቅዱሳት ሰባት’ውን በዚ ናይ ቅድስና ስም እዮም ዝጽውዑ። ስለዚ እግዚኣብሔር’ውን “ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ቅዱስ እየ እሞ ንስኻትኩም ከኣ ቅዱሳን ኩኑ።” በለ። (ዘሌ 19፡2፤ 1ጴጥ 1፡5-16)

      ነቢያት፡ ሃዋርያት፡ ጻድቃን ፡ ሰማእታት ኩሎም ንቕዱስ እግዚኣብሔር ክብሉ ንህይወቶም መስዋእቲ ጌሮም ስለዝሃቡ፡ ንስሙ ስለዝመስከሩ፡ ብተጋድሎኦምን ትሩፋቶምን ስለዘገልገሉ፡ ናይ ቅድስናን ጽድቅን መዓርግ ተዋሂቡዎም እዩ፡ ክወሃቦም’ውን እዩ። ጐይታና’ውን ኣብ ወንጌል “በቲ ሓቂ ቀድሶም ቃልካ ሓቂ እዩ።” ኢሉ ብዛዕባ ቅድስንኦም ተዛሪቡ እዩ። (ዮሃ 17፡17)

ገድለ ቅዱሳን ኣብ ሰለስተ ይኽፈል