mm_logo2.jpg
mm_logo3.jpg

ማኅበረ ማርያም ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ

ማኅበረ ማርያም ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ

ርኽቡና (ተወከሱና)

Facebook Link Twitter Link YouTube Link

 ቅዱስ መጽሓፍ

መጽሓፍ ቅዱስ ዝብል ቃል ካብ መጽሓፍን ቅዱስን ዝብላ ክልተ ቓላት ዝተረኽበ ኮይኑ፡ መጽሓፍ ማለት ዝተጠርነፈ ጽሑፍ ዝሓዘ ማለት ክኸውን እንከሎ፡ ቅዱስ ማለት ከኣ ዝተፈለየ/ፍሉይ ማለት እዩ። ስለዚ ‹መጽሓፍ ቅዱስ› ማለት ኣብ ሓደ ዝተጠርነፈ ፍሉይ ጽሑፍ ማለት እዩ። ቅዱስ መጽሓፍ ናይ መጻሕፍቲ መዝገብ እዩ። ንቅዱስ መጽሓፍ ካብ ካልኦት መጻሕፍቲ ፍሉይ ዝገብሮ እዞም ዝስዕቡ 6 ነጥብታት ብምልዓል ክንርእዮም ክንፍትን ኢና።

  • ብቅዱስ መንፈስ ተላዒሎም ቅዱሳን ሰባት ዝጻሓፍዎ ብሙዃኑ፥

ካብ መጻሓፍ ቅዱስ ወጻኢ ዝኾኑ ናይ ታሪክ፡ ናይ ምርምር፡ ናይ ትምህርቲ፡ ናይ ፍልስፍና፡ ልቢወለድ፡ ካልኦትን ዓይነታት መጻሕፍቲ ኣለዉ። ነዞም መጻሕፍቲ ዝጽሓፍዎም ወይ ዝደረስዎም ደቂ ሰባት ጽሓፍት እዮም። ወነንትን ተሓተትን ናይቲ መጽሓፍ ድማ ንሳቶም እዮም። ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ግና ወናኒኡ ወይ ዘምጽኦ እግዝኣብሔር ብምዃኑ ካብ ካልኦት መጻሕፍት ዝተፈልየ ይገብሮ።  ስለ እዚ እግዚኣብሔር ብነቢይ ኢሰይያስ ጌሩ ከምዚ እናበለ ይዛረበና “ኣብቲ ብዛዕባ ሕያዋን ፍጥረታት ዚዛረብ መጽሓፍ እግዚኣብሔር ድለዩን ኣንብቡን።”ኢሰ34:16። ናይ እግዚኣብሔር መጽሓፍ ክንብል ከሎና ብእግዚኣብሔር ተጻሒፉ ብሓደ ግዜ ካብ ሰማይ ዝወረደ ማለትና ዘይኮነስ፡ ኣብዝተፈላለዩ ዘመናት፡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታን፡ እግዚኣብሔር ብጸጋ ቅዱስ መንፈሱ ዘሕደረሎም ቅዱሳኑ ኣብ ዘተፈላለየ ዘመናን ብምትንሳእ፡ ዝጽሕፍዎ እና መርሖም ዝተጻሕፈ እዩ።

ነዚ መረጋገጺ ዝኾነና ነዞም ዝስዕቡ ጥቅስታትን ንመልከት “ እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ‘ንዝኽሪ ኣማሌቃውያን ካብ ትሕቲ ሰማይ ፈጺመ ኽድምስሶ እየ እሞ ምእንቲ ኺዝከር ኣብ መጽሓፍ ጽሓፎ፡ ንኢያሱውን ንገሮ’በሎ።”(ዘጽ17:14) ካብዚ ቃል እንርድኦ እንተ ሃልዩ ሙሴ መጻሕፍቲ ሕጊ ዝጽሓፎ ካብ ርእሱ ኣመንጭዩ ዘይኮነ ብፍቃድ እግዚኣብሄር ተመሪሑ ከምዝጽሓፎ ምዃኑ እዩ።

ሊቀ ሓወርያት ቅዱስ ጴጥሮስ  “ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዘሎ ትንቢት ሓደ ብናይ ርእሱ ኣተሓሳስባ ኪትርጉሞ ኸም ዘይክእል ፍለጡ። ከመይ ትንቢት ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ ዝተዛረብዎ እምበር፡ ከቶ ብፍቓድ ሰብ መጺኡ ኣይፈልጥን።”(2ጴጥ1:20-21) እና በለ እግዚኣብሔር ዝመረጾም ሰባት ብኸመይ ብመርሒነት መንፈስ ቅዱስ ከምዝጽሓፍዎ የረድኣና።